SPORENIE

 

Stavebné sporenie a jeho výhody

Štátna prémia

Ročná štátna prémia, ktorá je v roku 2014 vo výške 8,5 % z vkladov, maximálne 66,39 €.
 

Úroky

Okrem štátnej prémie vám budú pripísané k vašim vkladom a štátnej prémii každý rok aj úroky. Získate ich z vkladov aj štátnej prémie a ich výška môže byť až 2 % ročne.
 

Rendita

Pri stavebnom sporení vám štátna prémia a úroky môžu priniesť zhodnotenie vkladov, teda renditu až 4,73 % ročne (pred zdanením) po 6 rokoch sporenia pri optimálnom využití štátnej prémie.  Stavebným sporením môžete tak zhodnotiť vaše vklady podstatne vyššie ako pri bežných vkladových produktoch.
 

Renta

je postupné vyplácanie nasporených prostriedkov. Ponúkame ju ako jediná stavebná sporiteľňa na Slovensku. Klient si ňou môže vylepšiť svoj budúci príjem alebo dôchodok až po dobu 6 rokov. Získať ju môže každý vo veku od 55 rokov, kto si uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení v tarife senior extra v Prvej stavebnej sporiteľni a bude na ňu sporiť min. 6 rokov. Po 6 rokoch sporenia a pridelení cieľovej sumy môže (okrem iných možností) požiadať o postupné vyplácanie nasporených prostriedkov – o rentu. Vyplácanie renty a vedenie účtu počas jej vyplácania je bez akýchkoľvek poplatkov.
 

Zmeny zmlúv o stavebnom sporení

Počas doby sporenia môžu nastať okolnosti, kedy je potrebné zmluvu o stavebnom sporení prispôsobiť vašim aktuálnym potrebám. Zmeny zmlúv o stavebnom sporení môžete urobiť kedykoľvek vo fáze sporenia. V Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., sú po zaplatení poplatku za uzatvorenie zmluvy možné tieto zmeny: zmena tarify, cieľovej sumy (zvýšenie, resp. zníženie), rozdelenie zmluvy, spájanie zmlúv, zmena majiteľa zmluvy – prevod, zmena prémiového zvýhodnenia zmluvy. O zmenu je potrebné písomne požiadať.
 

Stavebné sporenie pre deti

Iba Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., vám ponúka špeciálne stavebné sporenie junior extra pre deti až do 18 rokov. Je to stavebné sporenie s nízkymi mesačnými vkladmi a extra istotou. Pre vás to znamená istotu, že Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., bude v prípade úmrtia jedného alebo oboch zákonných zástupcov, pokračovať v pravidelnom sporení pre dieťa až do výšky 50 % z cieľovej sumy. Maximálnavýška extra istoty je 10 000 € , čo zodpovedá cieľovej sume 20 000 €.  Jednou z podmienok plnenia extra istoty je pravidelné sporenie.
 

Stavebné sporenie pre seniorov

je ďalšou exkluzívnou ponukou Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. Ponuka senior extra je určená pre skôr narodených vo veku od 55 rokov. Prináša jedinečné spojenie atraktívneho sporenia a výhodného postupného vyplácania nasporených prostriedkov vo forme renty. Vyplácanie renty a vedenie účtu počas doby jej vyplácania je bez akýchkoľvek poplatkov.
 

Karta výhod

So stavebným sporením v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., získate aj Kartu výhod. Umožní vám získať zľavy až do 50 % vo vyše ako 800 firmách a predajniach na celom Slovensku a znížiť tak náklady na úpravu vášho bývania. 
 

Platba kartou prostredníctvom mobilných platobných terminálov

Kartou môžete zaplatiť priamo u obchodného zástupcu, najneskôr do 48 hodín budete mať peniaze na vašom účte V PSS, a. s. Ušetríte na poplatkoch za poštovú poukážku, či za výber hotovosti z bankomatu.
 

Realizovanie platieb prostredníctvom inkasa

Inkaso je jednoduchý a pohodlný spôsob realizácie pravidelných platieb. Na vybavenie inkasa stačí  jediná návšteva banky, v ktorej máte zriadený svoj bežný účet. PSS, a. s., bude za vás podávať príkazy na úhradu a inkasovať presne takú sumu aká je potrebná. Nemusíte mať obavy, pretože maximálnu výšku sumy uhrádzanej z vašeho účtu si stanovíte ako limit pri zriadení inkasa. Použitie prostriedkov stavebného sporenia
 

Finančné prostriedky vždy dostupné

V Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., máte vaše finančné prostriedky vždy k dispozícii. V prípade, že budete potrebovať vaše vklady a úroky do 2 rokov po uzatvorení zmluvy, môžeme vám ich vyplatiť kedykoľvek, keď o to požiadate. (V tomto prípade je to však bez štátnej prémie). Už po 2 rokoch môžete použiť celú nasporenú sumu vrátane štátnej prémie a úrokov na bývanie a po 6 rokoch aj na čokoľvek iné. Použitie vašich prostriedkov po 6 rokoch nemusíte dokladovať.

 


Partneri:

 

Starobné dôchodkové sporenie - druhý pilier

Starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) vznikol kvôli dlhodobým problémom s financovaním starobných dôchodkov zo štátneho systému dôchodkového poistenia (1. pilier), ktorý je neudržateľný z dôvodu zmien demografických pomerov, najmä čoraz zväčšujúcej sa priepasti medzi počtom poberateľov a počtom pripspievateľov do systému.


 

Novinky v 2. pilieri od 1.1.2013 !

 • Dobrovoľný príspevok sporiteľa na starobné dôchodkové sporenie v ľubovoľnej výške, pričom do 2% z vymeriavacieho základu je dobrovoľný príspevok odpočítateľnou položkou z daňového základu do roku 2016
 • Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže uzatvoriť každý, kto má vek do 35 rokov a má povinnosť platiť za dôchodkové poistenie 
 • Zmena názvu dôchodkových fondov - dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) je povinná spravovať jeden garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond. 
 • V prípade poklesu hodnoty majetku v garantovanom dôchodkovom fonde za posledných 10 rokov musí nahradiť hodnotu do zákonom stanovenej výšky.
 • Odplata za správu indexového dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde.
 • Automatický presun úspor sporiteľov do garantovaného dôchodkového fondu k 30.4.2013 v prípade, že nepožiadate o presun vašich úspor do iného dôchodkového fondu.

 

Novinky v 2. pilieri od 1.9.2012 !

 • Otvorenie 2. piliera až do konca januára 2013 - každý môže vstúpiť alebo vystúpiť
 • Príspevok do 2. piliera sa znižuje z 9 % na 4 % z vymeriavacieho základu (hrubá mzda zamestnanca alebo mesačný hrubý zisk živnostníka)
 • Ruší sa povinný vstup pre prvopoistencov (absolvent školy, ktorý sa prvýkrát zamestná alebo začne podnikať a prvýkrát začne platiť do Sociálnej poisťovne)
 • Zvýšenie poplatku za zhodnotenie peňazí na 10% z výnosu pre DDS-ky

 

Čo je starobné dôchodkové sporenie?

Starobné dôchodkové sporenie (SDS) je sporenie na osobný účet sporiteľa. Jeho účelom je spolu so starobným poistením zabezpečiť príjem v starobe, alebo príjem pozostalým v prípade smrti sporiteľa. SDS sa nazýva aj 2. pilier alebo kapitalizačný pilier dôchodkového systému. Starobné dôchodkové sporenie sa riadi zákonom o starobnom dôchodkovom sporení. Na rozdiel od priebežného 1. piliera, je 2. pilier zásluhový, to znamená, že čím viac sporiteľ zarába, tým viac peňazí sporí.
Do 31.8.2012 boli príspevky vo výške jednej polovice z povinných odvodov na starobný dôchodok, čiže 9 % z vymeriavacieho základu (hrubá mzda zamestnanca alebo mesačný hrubý zisk živnostníka), od 1.9.2012 sa tento príspevok znižuje na 4 % z vymeriavacieho základu. Rozdelenie povinných odvodov vo výške 18 % medzi 1 pilier a 2. pilier bol teda vo výške 9% + 9 %, ale od septembra 2012 vo výške 14 % + 4 %.

Ako funguje starobné dôchodkové sporenie?

Účastníkmi systému SDS sú sporiteľ, dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) a depozitár. Sporiteľ zverí svoje peniaze z časti povinných dôchodkových odvodov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá peniaze spravuje vo forme aktív v dôchodkovom fonde. Na všetko dozerá depozitár, osobitne pre tento účel licencovaná banka, ktorá musí byť nezávislá od DSS.
Majetok DSS musí byť oddelený od majetku dôchodkového fondu. DSS a depozitár si za svoju činnosť inkasujú vopred dohodnuté poplatky.

Kto je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia?

Sporiteľom je fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na základe vlastného výberu, alebo mu dôchodkovú správcovskú spoločnosť  pridelila Sociálna poisťovňa. Sociálna poisťovňa určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť  tomu sporiteľovi, ktorému vzniká zo zákona povinnosť uzavrieť zmluvu a on si sám dôchodkovú správcovskú spoločnosť  nevyberie v stanovenom termíne.
Sporiteľom môže byť aj poberateľ  starobného alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku. Spôsobilosť fyzickej osoby v právnych vzťahoch starobného dôchodkového sporenia vzniká dovŕšením 15-tich rokov.

Kto musí povinne vstúpiť do starobného dôchodkového sporenia?

Povinný vstup do starobného dôchodkového sporenia má od 1.4.2012 fyzická osoba narodená od 1. januára 1971 vrátane, ktorej po 31. marci 2012 vzniklo prvé dôchodkové poistenie ako:
1. zamestnancovi
2. povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe (SZČO)
3. dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu
4. dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu - opatrovníci
a) riadne sa starajúcej o dieťa do 6-tich rokov jeho veku
b) riadne sa starajúcej o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6-tich rokov veku
c) poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie alebo ako fyzickej osobe vykonávajúcej osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
5. osoba, ktorá bola dôchodkovo poistená do 1.1.2005 a v období od 1.1.2005 do 30.6.2006:
a) bola evidovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo
b) študovala na strednej alebo vysokej škole,
a súčasne až do 31.03.2012 nebola dôchodkovo poistená (zamestnanec, SZČO či dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba) a po 31.03.2012 jej vzniklo prvé dôchodkové poistenie.
Od 1.9.2012 je povinný vstup pre prvopoistencov opäť zrušený.

Zaradenie prvopoistencov do II.piliera je od 1.4.2012 automatické

Sociálna poisťovňa bude sporiteľa do 60 dní od jeho zaradenia do II. piliera písomne informovať o jeho právach a povinnostiach. Sporiteľ má možnosť rozhodnúť sa vystúpiť zo systému do 2 rokov. Počas prvých 180 dní tejto 730-dňovej lehoty si môže sporiteľ vybrať DSS a fond podľa vlastného uváženia.

Kto nemôže vstúpiť do 2. piliera?

1. Príslušníci Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície. 
2. Colníci
3. Príslušníci ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených silách.
4. Vojaci, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách.
5. Tí, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a pred tým neboli zúčastnení na starobnom dôchodkovom sporení.

Dôchodkové fondy v druhom pilieri

Na základe povolenia dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) povinne vytvára dôchodkové fondy, ktoré jej povolila Národná banka Slovenska, a vykonáva ich správu, čo znamená zabezpečenie riadenia investícií (zhodnocovanie majetku v dôchodkových fondoch na základe rozhodovania DSS).
DSS spravuje iba dôchodkové fondy, ktoré sama vytvorila. Spravuje ich samostatne, vo svojom mene a v záujme sporiteľa alebo poberateľa dôchodku. Správou každého dôchodkového fondu je poverený jeden zamestnanec, ktorý je povinný vykonávať ju s odbornou starostlivosťou.
Správa zahŕňa hospodárenie s majetkom v súlade s investičnou stratégiou a stanoveným rizikom dôchodkového fondu, predchádzanie rizikám finančných strát, analyzovanie výhodnosti obchodov, porovnávanie kurzov (resp. ceny) jednotlivých nákupov medzi sebou a súčasne s vývojom cien a kurzov prevoditeľných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov, vykonávanie predajov alebo kúpy cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu z majetku alebo do majetku v dôchodkových fondoch za najvýhodnejšiu cenu.
S cennými papiermi v dôchodkových fondoch možno obchodovať na verejnom trhu cenných papierov cez tzv. anonymné obchody.
Každá DSS vytvorila pri vzniku starobného dôchodkového sporenia v roku 2005 tri dôchodkové fondy na dobu neurčitú - jeden rastový, jeden vyvážený a jeden konzervatívny. Od roku 2012 sa menia názvy fondov takto:
- rastový fond sa mení na akciový fond;
- vyvážený fond sa mení na zmiešaný fond;
- konzervatívny fond sa mení na dlhopisový fond, pričom dlhopisový fond má garanciu nezáporného zhodnotenia;
- vzniká nový, indexový fond.
Dôchodkové fondy vznikajú pripísaním prvého príspevku na bežný účet dôchodkového fondu u depozitára. Dôchodkové fondy sa navzájom odlišujú spôsobom investovania majetku, vytvoreným portfoliom, mierou rizika zhodnocovania majetku a názvom. 
Sporiteľ si môže v dôchodkovej správcovskej spoločnosti zvoliť dva dôchodkové fondy, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový. Pri výbere zohráva dôležitú úlohu vek, predpokladaná dĺžku sporenia, výška príspevku a jej možný vývoj a rizikový profil sporiteľa. 

Automatická realokácia

S rastúcim vekom po 50-ke sa zvyšuje percentuálny podiel v dlhopisovom fonde - prvýkrát k 1.7.2012.

Vek

Podiel čistej hodnoty majetku
sporiteľa v dôchodkovom fonde 

50

10 %

51

20 %

52

30 %

53

40 %

54

50 %

55

60%

56

70%

57

80 %

58

90 %

59

100 %


 

Aké dôchodky sa vyplácajú zo starobného dôchodkového sporenia?

Zo starobného sporenia sa vypláca starobný, predčasný starobný a pozostalostný dôchodok. Výplatou týchto dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia je poverená niektorá komerčná poisťovňa na základe výberu samotného sporiteľa, ktorý jej doručí žiadosť o vyplácanie príslušného dôchodku. Poisťovňa však musí mať na vyplácanie oprávnenie.
Starobný a predčasný starobný dôchodok možno vyplácať dvoma spôsobmi:
- prostredníctvom programového výberu s doživotným dôchodkom,
- formou doživotného dôchodku. 
Dve formy vyplácania starobného dôchodku z 2. piliera
Podmienkou poberania starobného dôchodku formou programového výberu je dovŕšenie dôchodkového veku a účasť na starobnom dôchodkovom sporení najmenej 10 rokov. Pri predčasnom starobnom dôchodku je to priznanie predčasného starobného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení. Predčasný starobný dôchodok sa po dovŕšení dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok. Pri tejto forme uskutočňuje výplatu dôchodku dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná komerčná poisťovňa. Poisťovňa vypláca doživotný dôchodok. Dôchodková správcovská spoločnosť vypláca počas obdobia programového výberu, ktoré si určí samotný sporiteľ (najmenej 1 mesiac), dôchodok ako disponibilný prebytok. Disponibilný prebytok je rozdiel medzi aktuálnou hodnotou osobného dôchodkového účtu sporiteľa (teda nasporenou sumou) a sumou potrebnou na zakúpenie doživotného starobného (starobného predčasného) dôchodku. Disponibilný prebytok sa zisťuje ku dňu požiadania o vyplácanie dôchodku a zaniká dňom výplaty poslednej mesačnej splátky dôchodku. Dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia sa vyplácajú mesačne. Deň splatnosti určuje dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa po dohode so sporiteľom.

Mechanizmus vyplácania dôchodkov z druhého piliera

Postup je nasledovný – dôchodková správcovská spoločnosť prevedie z dôchodkového fondu peňažné prostriedky do poisťovne v hodnote potrebnej na vyplácanie dôchodku (najmenej však vo výške 0,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Príslušná poisťovňa následne uzavrie so sporiteľom zmluvu o vyplácaní doživotného dôchodku. Zostatok na účte sporiteľa bude vyplácať dôchodková správcovská spoločnosť . Vyplácaná suma sa určí ako podiel disponibilného prebytku a počtu požadovaných mesiacov vyplácania dôchodku.

Pri forme doživotného dôchodku uskutočňuje výplatu len príslušná poisťovňa. To znamená, že DSS prevedie z dôchodkového fondu všetky peňažné prostriedky, ktoré patria sporiteľovi. Poisťovňa potom uzavrie so sporiteľom zmluvu o vyplácaní dôchodku.
Pod pozostalostnými dôchodkami rozumieme - vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok. Vdovský dôchodok sa vypláca počas jedného roka od smrti manžela vdove po manželovi, ktorý bol ku dňu smrti poberateľom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia. Po uplynutí jedného roka sa bude ďalej vyplácať len v prípade, že sa vdova stará o nezaopatrené dieťa (dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, alebo po skončení povinnej školskej dochádzky, do 26 rokov jeho veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie), je invalidná (z dôvodu poklesu pracovnej schopnosti o viac ako 70% podľa zákona o sociálnom poistení) alebo dovŕšila dôchodkový vek. Vdovecký dôchodok sa vypláca vdovcovi po zosnulej manželke, rovnako počas jedného roka.
Výplatu vdovského (vdoveckého) dôchodku uskutočňuje:
- Dôchodková správcovská spoločnosť spolu s príslušnou poisťovňou, ak bol zosnulý poberateľom dôchodku formou programového výberu - dôchodková správcovská spoločnosť vypláca disponibilný prebytok vo výške, v akej ho poberal zosnulý, poisťovňa vypláca 60% dôchodku, ktorý prináležal zosnulému,
- len poisťovňa, ak sa jednalo o vyplácaný dôchodok formou doživotného dôchodku, a to vo výške 60% z dôchodku zosnulého.
Sirotský dôchodok sa vypláca nezaopatrenému dieťaťu po rodičovi, ktorý bol ku dňu smrti poberateľom dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia. Vypláca ho buď dôchodková správcovská spoločnosť spolu s poisťovňou, alebo iba poisťovňa (v závislosti od formy vyplácania dôchodku). Poisťovňa bude vyplácať v oboch prípadoch dôchodok vo výške 30% z dôchodku zosnulého. Dôchodková správcovská spoločnosť vypláca dôchodok vo výške disponibilného prebytku vyplácaného ku dňu smrti rodiča alebo osvojiteľa. 


Partneri:

 

Doplnkové dôchodkové sporenie - tretí pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie (kedysi nazývané doplnkové dôchodkové poistenie - DDP) je individuálne zabezpečenie sa pred finančnou neistotou. Doplnkové dôchodkové sporenie sa riadi Zákonom o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 Z.z.
 

Novinky v doplnkovom dôchodkovom sporení od 1.1.2014

 • Daňová úľava - účastník doplnkového dôchodkového sporenia (DDS) si môže znížiť daňový základ o 180 € ročne;
 • Daňová úľava platí len pre sporiteľov, ktorí uzavreli zmluvu o DDS od 1.1.2014 a neskôr, ostatní sporitelia majú daňovú úľavu len po vykonaní zmeny dávkového plánu;
 • Postupné znižovanie poplatku za správu fondu do roku 2020 - Výplatný fond z 0,9% na 0,60% a Príspevkový fond z 1,8% na 1,20%;
 • Poplatok za prestup do inej dôchodkovej spoločnosti do 1 roka je 5%;
 • Nové zmluvy bez dávkových plánov;
 • Podmienka nároku na doplnkový starobný dôchodok vek 62 rokov alebo starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok;
 • Zrušenie odstupného vo výške 80% hodnoty investície, čím sa ruší 20%-ný poplatok;
 • Vzniká nová dávka predčasný výber, ktorý sa vzťahuje len na príspevky účastníka a môže sa vyplatiť 1-krát vždy za 10 rokoch, pričom príspevky zamestnávateľa „čakajú“ až do veku 62 rokov;
 • Výsluhový dôchodok je nárokovateľný najskôr po 10 rokoch sporenia a po dosiahnutí veku 55 rokov;
 • Dočasný výsluhový dôchodok - min. doba výplaty 5 rokov;
 • Zamestnávateľ má povinnosť uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu do 30 dní aj s inou DDS v prípade, že mu zamestnanec predloží účastnícku zmluvu.

Čo je doplnkové dôchodkové sporenie?

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľná forma dlhodobého sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa, kde klient uzatvára zmluvu s Doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou a zaväzuje sa pravidelne prispievať na svoj individuálny účet v Doplnkovej dôchodkovej sporiteľni.
Doplnková dôchodková sporiteľňa zhodnocuje vklady svojich klientov a zaväzuje sa vyplácať účastníkovi doplnkový dôchodok po splnení podmienok určených v zmluve a v dávkovom pláne. Doplnkové dôchodkové sporenie nekryje žiadne riziká, ide len o sporenie. Hlavné výhody a charakteristika doplnkového dôchodkového sporenia.

Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie?

Účastník doplnkového dôchodkového sporenia (sporiteľ DDS) uzavrie zmluvu o DDS s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou a platí príspevky. Sporiteľovi sa vytvorí individuálny účet, na ktorý môže prispievať aj zamestnávateľ za daňovo výhodných podmienok. Doplnková dôchodková sporiteľňa s peniazmi pracuje prostredníctvom dôchodkových fondov.
Na všetko dozerá depozitár, nezávislá banka, ktorá má na tento účel osobitnú licenciu Národnej banky Slovenska. Depozitár schvaľuje každú transakciu, čí kontroluje činnosť doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, aby sa s peniazmi sporiteľov nakladalo v ich záujme a v ich prospech. Doplnová dôchodková sporiteľňa a depozitár dostávajú za svoju činnosť vopred schválené pevné poplatky.
Z nasporených peňazí v dôchodkovom fonde má sporiteľ neskôr nárok na výplatu rôznych dávok, najmä doplnkového starobného dôchodku. 
Ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie

Účastník DDS

Účastník - sporiteľ, ktorý je zamestnancom alebo živnostníkom, má nárok na doplnkový starobný dôchodok najskôr v 55 - tich rokoch veku,  pri sporení počas doby najmenej 10 rokov. Toto platí len pre účastníka, ktorý uzavrel zmluvu o DDS pred 1.1.2014 a doteraz nezrušil svoj pôvodný dávkový plán.
V prípade zmluvy o DDS uzavretej podľa pravidiel od 1.1.2014 platí nárok na doplnkový starobný dôchodok po dovŕšení 62 rokov veku alebo pri nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok.
Od 1.1.2014 platí možnosť daňovej úľavy - zníženie daňového základu pre účastníka DDS do 180 € ročne, podmienkou je uzavretie zmluvy od 1.1.2014 alebo zrušenie starého dávkovéhop plánu, pokiaľ bola zmluva uzavretá pred 1.1.2014.

Zamestnávateľ v DDS

Zamestnávateľ, ktorý prispieva svojim zamestnancom, si môže uplatniť príspevky ako odpočítateľné položky z daňového základu až do 6 % z hrubej mzdy konkrétneho zamestnanca, ktorý uzavrel doplnkové dôchodkové sporenie.
V prípade zamestnancov 3. a 4. pracovnej kategórie je dokonca povinný prispievať vo výške 2% z konkrétnej hrubej mzdy takého pracovníka. Ide o rizikové povolania ako baník, hutník, pracovník s rádioaktívnym materiálom a podobne, toto zaradenie určuje okresný hygienik. Výhoda platí aj pre tanečníkov a umelcov.
Od. 1.1.2014 je zamestnávateľ povinný uzavrieť zamestnávateľskú zmluvu aj s ďalšou dôchodkovou spoločnosťou, pokiaľ mu zamestnanec predloží účastnícku zmluvu o DDS s touto doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.

Dôchodkový fond

Doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje doplnkové dôchodkové fondy. Doplnkový dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Každý dôchodkový fond musí mať Štatút dôchodkového fondu a Informačný prospekt, podobne ako majú podielové fondy. 
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a hospodárenie s týmto majetkom sa eviduje oddelene od majetku a hospodárenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
Typy dôchodkových fondov v DDS:
1. príspevkový doplnkový dôchodkový fond - do tohto fondu sa pripisujú príspevky účastníkov
2. výplatný doplnkový dôchodkový fond - slúži na výplatu dávok

Na aké dávky vzniká nárok z DDS?

Účastník doplnkového dôchodkového sporenia má nárok na niekoľko dávok.

a) doplnkový starobný dôchodok
Na doplnkový starobný dôchodok vzniká nárok po zaplatení príspevkov najmenej za 120 mesiacov a dosiahnutí veku 55 rokov a môže sa vyplácať dvomi formami ako:
1. doživotný doplnkový starobný dôchodok - vypláca sa doživotne
2. dočasný doplnkový starobný dôchodok - nasporená hodnota dôchodkového účtu sa rozpočíta na dobu určitú a vypláca sa najmenej 5 rokov

b) doplnkový výsluhový dôchodok
Na doplnkový výsluhový dôchodok vzniká nárok po zaplatení príspevkov najmenej za 5 rokov a a dosiahnutí veku 40 rokov a môže sa vyplácať dvomi formami ako:
1. doživotný doplnkový výsluhový dôchodok - vypláca sa doživotne
2. dočasný doplnkový výsluhový dôchodok - nasporená hodnota dôchodkového účtu sa rozpočíta na dobu určitú a vypláca sa najmenej do dovŕšenia veku 62 rokov.

c) jednorazové vyrovnanie
Účastníkovi doplnkového dôchodkového sporenia môže byť vyplatené jednorazové vyrovnanie z týchto dôvodov:
1. priznanie plného invalidného dôchodku (nad 70%)
2. splnenie podmienok pre vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhovému dôchodku a súčasne aktuálna hodnota osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR
3. zrušenie príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo zrušenie doplnkovej dôchodkovej sporiteľne
4. Ak sporiteľ požiada o výplatu doživotného doplnkového starobného dôchodku, môže si nechať vyplatiť do 50 % hodnoty účtu ako jednorazové vyrovnanie
5. Ak sporiteľ požiada o výplatu doživotného dočasného starobného dôchodku, môže si nechať vyplatiť do 25 % hodnoty účtu ako jednorazové vyrovnanie
6. V prípade smrti účastníka sa vyplatí oprávnenej osobe jednorazové vyrovnanie vo výške 100% hodnoty účtu

d) odstupné
Od 1.1.2014 je odstupné zrušené.
Do 1.1.2014 platilo, že v prípade zrušenia zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení bude účastníkovi vyplatené odstupné vo výške hodnoty dôchodkového účtu, zníženej o zrážku 20%. Toto prichádzalo do úvahy v prípade, že účastník nesplnil podmienky nároku na niektorý doplnkový dôchodok. 

Prerušenie účasti, zmena splátok

Účastník môže kedykoľvek prerušiť účasť na doplnkovom dôchodkovom sporení, kedykoľvek znížiť alebo zvýšiť príspevky bez obmedzenia a bez sankcií.

Poplatky v DDS

Doplnkové dôchodkové sporenie podlieha poplatkom:

 • Poplatok za správu príspevkového fondu z hodnoty účtu účastníka bude od roku 2014 do roku 2020 klesať z 1,8% na 1,3%;
 • Poplatok za správu výplatného fondu z hodnoty účtu účastníka bude od roku 2014 do roku 2020 klesať z 0,9% na 0,65%;
 • Pri prestupe do inej doplnkovej dôchodkovej sporiteľne do 1 roka od začiatku programu doplnkového dôchodkového sporenia sa spoplatňuje sankciou 5%.

Partneri: