SPROSTREDKOVANIE POISTENIA / ZABEZPEČENIE

Povinné zmluvné poistenie
Havarijné poistenie
Poistenie domov, bytov a domácnosti
Poistenie bytových domov
Majetkové poistenie /Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov a štátnej správy/
Cestovné poistenie
Životné poistenie
Rizikové poistenie
Zabezpečujeme asistenciu pri riešení poistných udalostí

 

Definície poistenia

Poistenie je zmluvný vzťah medzi poistníkom a poisťovňou, v ktorom sa poisťovňa zaväzuje v prípade poistnej udalosti poskytnúť poistenému poistné plnenie. Poistiť možno život, zdravie, úraz, invaliditu, majetok alebo zodpovednosť za škodu, či finančné straty.
Poistenie je systém, v ktorom sa straty niekoľkých poistených rozložia na všetkých poistených. Poistenie sa vzťahuje na niektoré, vopred dohodnuté náhodné udalosti, ktoré sa vyskytujú s určitou pravdepodobnosťou.
Poistenie je obchod s dôverou klienta. Poistenie je nehmotný produkt. Poistenie je stávka klienta na to, že sa stane poistná udalosť.
 

Druhy poistenia

Právne formy poistenia

1. Zmluvné (dobrovoľné) poistenie - vykonáva sa na základe zmluvy podľa dohodnutých podmienok medzi poisťovňou a poistníkom, napr. životné poistenie, úrazové poistenie, poistenie domácnosti, havarijné poistenie motorových vozidiel a podobne.
2. Povinné zmluvné poistenie - zákon predpisuje, aby poistený uzavrel poistnú zmluvu s ľubovoľnou poisťovňou za zmluvne dohodnutých podmienok, napr. PZP motorového vozidla, poistenie profesnej zodpovednosti advokáta, lekára alebo iných profesií, poistenie zodpovednosti z prevádzky lode, poistenie zodpovednosti z prevádzky lietadla a podobne.
3. Zákonné poistenie - zákon určuje všetky podmienky poistenia, aj finančný ústav, v ktorom sa má klient poistiť, napr. nemocenské, či dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni.

Poistenie podľa obsahu

Poistenie možno rozdeliť podľa obsahu na:

Životné poistenie

- poistenie pre dožitie, poistenie smrti, zmiešané životné poistenie
- investičné životné poistenie
- poistenie detí - poistenie vena, poistenie na štart do života, štipendijné poistenie
- pripoistenia k životnému poisteniu - úrazové pripoistenie, pripoistenie kritických chorôb, pripoistenie invalidity, atď.

Neživotné poistenie

- úrazové poistenie
- nemocenské poistenie, zdravotné poistenie
- cestovné poistenie
- poistenie cestných motorových vozidiel
- poistenie železničných vozidiel
- poistenie lodí
- poistenie leteckých rizík
- poistenie dopravy
- poistenie majetku
- poistenie zodpovednosti za škodu
- poistenie kaucie
- poistenie finančných strát
- poistenie právnej ochrany

Poistenie podľa pôvodu vzniku

- verejnoprávne a verejné poistenie
- súkromné poistenie
 

Účastníci poistenia

Poistník je osoba, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poisťovňou, disponuje poistnou zmluvou a má povinnosť platiť poistné.
Poistený je osoba, na ktorej život, úraz, zdravie, invaliditu, majetok alebo zodpovednosť sa poistenie vzťahuje.
Poisťovňa je finančný ústav, ktorý má licenciu na poisťovaciu činnosť a jej úlohou je kryť poistné riziká a základnou povinnosťou vyplatiť poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.
Oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného.
 

Poistné riziko, škoda a poistná udalosť

Poistné riziko je nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k vzniku poistnej udalosti. Pri poistení majetku ide napr. o požiar, blesk, výbuch, víchrica a podobne, v poistení osôb ide o smrť, invaliditu, úraz a podobne.
Škodová udalosť vzniká vtedy, keď nastane škoda. Aby mohla byť škoda posúdená ako likvidná, musí mať náhodnú povahu. Náhodná škoda je taká škoda, o ktorej nevieme či sa stane, ani kedy sa stane,
Poistná udalosť je taká škodová udalosť, pri ktorej vzniká právo na poistné plnenie. Poistený alebo poškodený musí dokázať, či vôbec a kedy sa škoda stala a preukázať jej rozsah.
Likvidácia poistnej udalosti je pracovný postup, pomocou ktorého likvidátor odborne posúdi oprávnenosť nárokov poisteného alebo poškodeného na náhradu škody a rozhodne o priznaní poistného plnenia poisťovne.

 

Životné poistenie

Životné poistenie Životné poistenie je finančné zabezpečenie vhodné pre každého človeka, ktorý pracuje alebo má príjem a má záväzky voči svojej rodine alebo spláca pôžičky, prípadne si chce nasporiť peniaze na čokoľvek. Ide o dobrovoľné poistenie, ktoré kryje najmä smrť poisteného a v prípade variantu so sporením patrí do 3. piliera dôchodkového zabezpečenia.


 

Prečo uzavrieť životné poistenie?

Dobré dôvody pre uzavretie životného poistenia:

Vytvorenie finančnej rezervy pre prípad plánovaných a neočakávaných udalostí

 • sporenie na starobný dôchodok
 • študijné náklady dieťaťa
 • zabezpečenie vena pre deti
 • obstaranie bytu alebo domu
 • cestovanie
 • kúpa automobilu
 • založenie vlastnej firmy

 

Finančné zabezpečenie rodiny

Poistiť by sa mal najmä živiteľ rodiny, ktorý svojím príjmom finančne zabezpečuje svojim blízkym životné náklady (platenie účtov) a nech je akokoľvek nenahraditeľná jeho strata v prípade náhlej smrti, poistné plnenie poskytuje okamžitú finančnú kompenzáciu výpadku príjmu domácnosti.


 

Zaistenie splatenia dlhov

Životné poistenie zabezpečuje poisteného, zaťaženého hypotékou, stavebným úverom, spotrebným úverom, leasingom alebo inou pôžičkou v prípade smrti, invalidity, úrazu alebo práceneschopnosti.


 

Pokrytie nákladov na liečenie

Životným poistením môže byť zabezpečená úhrada za nadštandartnú lekársku starostlivosť, náhrada za výpadok príjmu v prípade diagnostikovania kritických chorôb ako je rakovina, srdcový infarkt, mozgová príhoda, zlyhanie obličiek a podobne.


 

Ako uzavrieť životné poistenie?

Životné poistenieUzavretiu životného poistenia by mala predchádzať dôsledná analýza vašich poistných potrieb. Táto analýza vám pomôže určiť primeranú výšku poistných súm, poistnú dobu,  typ životného poistenia, najvhodnejšiu kombináciu jednotlivých zložiek životného poistenia, prípadne ďalšie parametre. Analýzu potrieb by mal vykonať licencovaný a dobre vyškolený poisťovací agent. Najskôr by ste si teda mali vybrať dobrého poisťovacieho agenta (dnes sa to oficiálne nazýva "finančný agent v sektore poistenia a zaistenia"). Základným predpokladom je, aby poisťovací agent bol profesionál na plný úväzok, ktorý sa venuje sprostredkovaniu poistenia ako jedinej a hlavnej činnosti. 
Životné poistenie je "beh na dlhú trať", preto venujte čas na výber, študovanie a rozhodovanie o vašom poistnom riešení. Nikdy neuzatvárajte poistnú zmluvu narýchlo. Nespoliehajte sa na to, čo vám kto povie, všetko si riadne preštudujte - poistnú zmluvu, poistné podmienky, spôsob plnenia, výluky. Keď niečomu nerozumiete, dajte si to vysvetliť. 

Poistná zmluva životného poistenia

Poistná zmluva životného poistenia má dlhodobý charakter a spravidla sa uzatvára na dobu 5 a viac rokov. Účastníkmi poistenia - zmluvnými stranami sú: 

 • Poisťovňa - domáca alebo zahraničná poisťovňa s licenciou na poskytovanie životného poistenia;
 • Poistník - dospelá osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu a má povinnosť platiť poistné;
 • Poistený - dospelá osoba alebo dieťa, na ktoré sa poistenie vzťahuje;
 • Oprávnená osoba - jedna alebo viac osôb, ktoré majú právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného.

Základným rizikom, krytým životným poistením, je smrť poisteného. Poisťovňa pred uzavretím poistnej zmluvy oceňuje riziko, najmä skúma zdravotný stav poisteného. Pri bežných sumách je súčasťou poistnej zmluvy zdravotný dotazník, pri vyšších sumách alebo keď má poistený zdravotné problémy, je nevyhnutná lekárska prehliadka alebo rôzne poisťovňou vyžiadané lekárske správy, posudky a ďalšia zdravotná dokumentácia.
Poistná zmluva sa skladá z týchto neoddeliteľných súčastí:

 • Návrh na uzavretie poistnej zmluvy podáva poistník poisťovni, poisťovňa návrh preskúma a prijme alebo zamietne alebo predloží protinávrh
 • Všeobecné poistné podmienky vymedzujú všetky základné pojmy, práva a povinnosti, spôsoby plnenia, výluky, atď.
 • Zmluvné dojednania konkretizujú a ďalej dopĺňajú poistné podmienky dojednávaného produktu
 • Osobitné dojednania, prílohy, dodatky - používajú sa vtedy, keď je potrebné sa odchýliť od štandardných poistných podmienok
 • Poistka je potvrdenie o riadnom uzavretí poistnej zmluvy a vzniká vtedy, keď poisťovňa ukončí proces skúmania návrhu poistnej zmluvy. Dochádza k prijatiu (akceptovaniu) návrhu poistenia.

 

Druhy životného poistenia

Životné poistenie je možné uzavrieť ako:

 • Poistenie pre prípad smrti (Term) - rizikové životné poistenie, kde celé poistné sa spotrebuje na poistné riziko, nič sa nesporí. 
 • Poistenie pre prípad dožitia (Pure Endowment) - kapitálové poistenie pre prípad dožitia alebo "čisté dožitie" nekryje riziko smrti, keď poistený zomrie, poisťovňa vyplatí len aktuálnu hodnotu poistenia alebo doteraz zaplatené poistné.
 • Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia (Endowment) - zmiešané životné poistenie alebo kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia je kombináciou poistenia pre prípad smrti a dlhodobého sporenia so zaručenou technickou úrokovou sadzbou.
 • Investičné životné poistenie (Unit Linked) je kombináciou rizikového životného poistenia a investovania finančných prostriedkov do podielových fondov, pričom nie je zaručený ani výnos, ani hodnota investičného účtu.

 

Rizikové životné poistenie

Poistenie pre prípad smrti - rizikové životné poistenie zabezpečuje poisteného a jeho rodinu pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin, a to následkom úrazu alebo choroby. Používa sa pri zaistení úveru alebo v prípade zabezpečenia rodiny, keď poistník nechce sporiť, chce byť len poistený. Poistné sa platí bežne (pravidelnými splátkami) alebo jednorazovo. Dojednáva sa s pevnou poistnou sumou alebo s klesajúcou poistnou sumou a jednoročnou kalkuláciou poistného (poistenie úveru).
 

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenieKapitálové životné poistenie je kombináciou životného poistenia a dlhodobého sporenia so zaručeným výnosom, tzv. technickou úrokovou sadzbou. Má dva základné varianty. Kapitálové poistenie pre prípad smrti alebo dožitia je najrozšírenejším životným poistením, kedy dohodnutá poistná suma bude vyplatená v prípade smrti poisteného v priebehu poistnej doby alebo pri dožití konca poistenia. 
Kapitálové poistenie pre prípad dožitia je iný typ kapitálového životného poistenia, kedy sa len sporí a poistený dostane na konci poistenia nasporenú sumu - kapitál. Peniaze môže použiť na čokoľvek. V prípade smrti poisteného v priebehu poistnej doby poisťovňa vyplatí hodnotu poistenia (poistnú rezervu) alebo doteraz zaplatené poistné.
Špeciálnym prípadom kapitálového životného poistenia je dôchodkové poistenie, pri ktorom sa poistné plnenie vypláca formou dôchodku, nie jednorazovo. Dôchodok môže byť vyplácaný doživotne alebo dočasne, počas dohodnutej doby, napr. 5 rokov alebo 15 rokov.
 .
 
 
 
 

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenieInvestičné životné poistenie je kombináciou životného poistenia a dlhodobého investovania finančných prostriedkov do podielových fondov. Časť poistného sa spotrebuje na riziko a poplatky, druhá časť sa dohodnutým spôsobom investuje na základe zvoleného alokačného pomeru do jedného alebo viacerých podielových fondov. Výnos nie je garantovaný, ale pri rozumnom nastavení a manažovaní investície je možné dosiahnuť vyšší výnos ako pri kapitálovom životnom poistení. Nakúpené podielové jednotky je možné presúvať medzi jednotlivými fondami a tým dosahovať vyššie zisky. Investičné životné poistenie si vyžaduje zo strany klienta schopnosť akceptovať aj riziko prípadnej straty.
 
 

Pripoistenia k životnému poisteniu

Životné poistenie kryje riziko smrti poisteného, prípadne mu zabezpečuje finančnú rezervu pri dožití konca poistenia. K jednotlivým typom a produktom životného poistenia si môže poistník vybrať niektoré z celého radu pripoistení. Pripoistenia sú úrazové, nemocenské, invalidné a zdravotné.
 

Úrazové pripoistenia

 • Pripoistenie smrti následkom úrazu - zvyšuje poistné krytie životného poistenia, zabezpečuje vyplatenie dodatočnej poistnej sumy v prípade smrti úrazom
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu - v prípade, že úraz poisteného zanechá trvalé následky, poisťovňa prizná plnenie podľa oceňovacích tabuliek. Plnenie môže byť lineárne, kedy príslušnému percentu telesného poškodenia zodpovedá rovnaké percento plnenia alebo progresívne plnenie, pri ktorom poistné plnenie narastá so zvýšenou závažnosťou úrazu, a to až do 700% poistnej sumy.
 • Pripoistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia úrazu - za každý deň nevyhnutnej (primeranej) doby liečenia úrazu poisťovňa vyplatí denné odškodné.
 • Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici následkom úrazu - v prípade, že si úraz vyžaduje hospitalizáciu, za každú polnoc strávenú v nemocnici poisťovňa vyplatí dohodnuté denné odškodné.
 • Pripoistenie nákladov spojených s úrazom - poisťovňa preplatí zdravotnícky materiál, pomôcky, dopravné náklady súvisiace s liečbou úrazu.
 • Pripoistenie bolestného po úraze - vypláca sa jednorazovo ako kompenzácia za úraz podľa bodovacej tabuľky, spravidla podľa diagnózy a času liečenia.

 

Zdravotné a nemocenské pripoistenie

 • Pripoistenie bolestného pri chirurgického zákroku - poisťovňa zaplatí jednorazové bolestné za vybrané operácie podľa oceňovacích tabuliek, uvedených v poistnej zmluve.
 • Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici pri chorobe aj úraze - v prípade nevyhnutnej hospitalizácie zo zdravotných dôvodov má poistený nárok na dennú dávku odškodného, dohodnutú v poistnej zmluve.
 • Pripoistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti - v prípade práceneschopnosti (PN) vzniká nárok na dennú dávku od dohodnutého dňa PN, napr. od 15. dňa, 29. dňa a podobne. Čakacia doba od začiatku PN, počas ktorej sa neplní, sa nazýva karencia.
 • Pripoistenie kritických chorôb - v prípade zistenia niektorej civilizačnej choroby (kritickej choroby, závažnej choroby) vzniká nárok na jednorazové odškodné. Kritické choroby, na ktoré sa poistenie vzťahuje, sú vymenované v poistnej zmluve, napr. srdcový infarkt, mozgová príhoda, zlyhanie obličiek, rakovina, slepota, atď. Poistné plnenie je podmienené tzv. dobou prežitia, napr. 30 dní. Keď poistený prežije dobu prežitia od dátumu zistenia kritickej choroby, na poistné plnenie z pripoistenia kritických chorôb vzniká nárok. Ak zomrie poistený počas stanovenej doby, poisťovňa vyplatí poistné plnenie "len" z hlavného životného poistenia, a to poistnú sumu pre prípad smrti.
 • Pripoistenie kritických chorôb pre ženy - niektoré poisťovne ponúkajú pripoistenie ochorenia ženských pohlavných orgánov, tzv. nezhubných nádorov. Plnenie sa vypláca jednorazovo.
 • Pripoistenie kritických chorôb pre mužov

 

Pripoistenie invalidity

 • Pripoistenie invalidného dôchodku - v prípade, že poistenému je v Sociálnej poisťovni priznaný plný invalidný dôchodok podľa predpisov o sociálnom zabezpečení, poisťovňa mu naviac vypláca súkromný invalidný dôchodok.
 • Pripoistenie invalidného dôchodku z dôvodu úrazu - poisťovňa priznáva invalidný dôchodok v prípade, že invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne bol priznaný z dôvodu úrazu.
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného z dôvodu invalidity - poisťovňa oslobodí poistníka od platenia bežného poistného, ak on alebo poistený sa stane plne invalidný podľa predpisov o sociálnom zabezpečení.
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného z dôvodu invalidity následkom úrazu - poisťovňa prizná oslobodenie od platenia bežného poistného, ak je poistenému Sociálnou poisťovňou priznaný invalidný dôchodok z dôvodu úrazu

 

Pripoistenie nezamestnanosti

V prípade, že poistený má zamestnanie na plný úväzok, môže si v niektorých poisťovniach pripoistiť prípad, že stratí prácu. Poisťovňa mu v takom prípade platí mesačné odškodné vo zvolenej výške, čím je kompenzovaná strata jeho príjmu.
 

Poistenie detí na štúdium a venové poistenie

Deti sú to najcennejšie, čo máme, preto by sme ich chceli dobre finančne zabezpečiť. V skutočnosti cesta poistenia a finančného zabezečenie detí vedie cez dobré zabezpečenie ich živiteľov, spravidla rodičov. Rodič prináša do domácnosti peniaze, aby mohol platiť účty a kým bude schopný pracovať, bude môcť financovať aj potreby dieťaťa - štúdium, svatba, bývanie, atď. Na prvom mieste by teda malo byť poistenie rodiča, až potom úrazové poistenie dieťaťa. Samozrejme, niektoré deti vykonávajú aj rizikové športy alebo iné činnosti, napr. spoločenský tanec alebo balet, v tomto prípade je úrazové poistenie na mieste. 
 

Zrušenie životného poistenia

Životné poistenie môže zaniknúť viacerými spôsobmi:
 

Výpoveď poistnej zmluvy životného poistenia

Poisťovňa nesmie v priebehu trvania životného poistenia vypovedať poistnú zmluvu životného poistenia, klient je proti tomu chránený zákonom. Jedinou výnimkou je obdobie do 2 mesiacov od uzavretia poistenia. Na druhej strane klient môže vypovedať poistnú zmluvu, ale keďže ide väčšinou o dlhodobé sporenie, zrušenie životného poistenia je pre klienta väčšinou nevýhodné, a to najmä v prvých rokoch trvania poistnej zmluvy.

 

Zánik životného poistenia pre nazaplatenie poistného

V prípade nezaplatenia prvého poistného do 3 mesiacov od jeho splatnosti poistenie zaniká. Ak nie je zaplatené následné poistné, poistenie zaniká do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie. To hovorí zákon. V praxi však existujú produkty životného poistenia, ktoré sa podmienkami odchyľujú od základných ustanovení občianskeho zákonníka. Napr. pri investičnom životnom poistení, keď neplatíte poistné, po určitom zmluvne stanovenom čase sa poistenie dostane do tzv. splateného stavu, kedy už nie ste poistený(á), ale peniaze sa vám zhodnocujú. V prípade pochybností sa teda radšej poraďte so svojím poisťovacím agentom a dajte si vysvetliť jednotlivé ustanovenia poistných podmienok.

 

PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových a prípojných vozidiel (PZP vozidla) má povinnosť uzavrieť každý držiteľ alebo majiteľ vozidla, registrovaného na území Slovenskej republiky.
 
 

Čo je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti motorového vozidla?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (PZPzákonné poistenie) je finančná ochrana držiteľa alebo majiteľa motorového alebo prípojného vozidla pre prípad vznesenia nároku poškodeného na náhradu škody na zdraví, usmrtením, na majetku alebo ušlom zisku, spôsobenej poisteným vozidlom. 
Poistné plnenie sa vždy vypláca priamo poškodenému, nikdy nie poistenému. PZP vozidla sa riadi zákonom o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001, ktorý bol od svojho schválenia už niekoľkokrát novelizovaný. 
 

Ako funguje povinné zmluvné poistenie motorového vozidla?

Poistený uzavrie poistnú zmluvu o PZP s poisťovňou a platí poistné. Poistený - škodca spôsobí škodu inému - poškodenému. Poškodený vznesie nárok na náhradu škody voči poistenému. Poistený oznámi poistnú udalosť svojej poisťovni, ktorá zlikviduje poistnú udalosť. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému. 

Ako funguje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla

Ktoré vozidlá sa musia poistiť povinným zmluvným poistením?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ľudovo nazývané zákonné poistenie, musí mať uzavreté každé vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách ako vysokozdvižné vozíky a rôzne poľnohospodárske stroje (kosačka, brány, sejačka a podobne) a stavebné stroje (bager, buldozér, valec, atď.).
Napr. poľnohospodársky stroj bez evidenčného čísla pri práci na poli funguje ako pracovný stroj, pri presune po ceste po vlastnej osi už sa pohybuje ako účastník cestnej premávky, preto platné PZP je preň povinné. Na druhej strane vysokozdvižný vozík, ktorý neopustí areál závodu, nemusí mať uzavreté PZP, ale v prípade, že sa premiestňuje po verejnej komunikácii, už musí mať dojednané PZP zodpovednosti vozidla.
 

Kto je povinný uzavrieť povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla – PZP je povinný uzavrieť držiteľ vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla – technickom preukaze alebo vlastník vozidla alebo jeho prevádzkovateľ. V prípade leasingového prenájmu má povinnosť uzavretia poistnej zmluvy nájomca leasingu. Povinnosť uzavretia PZP vozidla vzniká dňom jeho zápisu do evidencie vozidiel. V praxi to funguje tak, že policajti, ktorí prihlasujú vozidlo, požadujú zároveň s inými dokladmi predloženie poistnej zmluvy alebo Potvrdenia o uzavretí PZP vozidla, tzv. bielej karty.
 

Povinné zmluvné poistenie - rozsah poistného krytia v PZP

PZP sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.  Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu

 • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
 • ušlého zisku

Poistený má z poistenia zodpovednosti tiež právo, aby poisťovateľ za neho nahradil uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia.
 

Povinné zmluvné poistenie - limity krytia v PZP

Zákon o PZP stanovuje minimálne limity poistného plnenia, ktoré musia byť dojednané v poistnej zmluve:

 • 5 000 000 € pre škodu na zdraví alebo náklady pri usmrtení pri jednej poistnej udalosti, bez ohľadu na počet poškodených
 • 1 000 000 € v prípade vecnej škody, nákladov na právne zastupovanie a škody na ušlom zisku

Okrem týchto minimálnych limitov majú všetky poisťovne v ponuke aj nadštandartné poistenie na vyššie sumy až do 10 000 000 €.
 

Povinné zmluvné poistenie - doplnkové krytie a pripoistenie

Poisťovne poskytujú k zákonom stanovenému krytiu aj rôzne doplnkové krytia, pripoistenia a iné výhody, niektoré sú už obsiahnuté v základnej cene PZP, iné si môže klient dojednať za príplatok. Ide najmä o tieto zložky PZP:

Asistenčné služby
Poisťovňa rieši núdzové problémy klienta prostredníctvom telefonického poradenstva, ktoré funguje 24 hodín denne.

Úrazové poistenie sedadiel – úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
Úrazové poistenie osôb, prepravovaných motorovým vozidlom, nazývané tiež poistenie sedadiel, kryje vodiča a ostatných cestujúcich vo vozidle pre prípad úrazu. Úrazové poistenie sedadiel je možné dojednať online a obvykle sa vzťahuje na tieto prípady úrazu vo vozidle:

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Poistenie v prípade zlomeniny
 • Poistenie v prípade popálenín
 • Bolestné po úraze – vyplácané jednorazovo alebo formou denného odškodného
 • Hospitalizácia po úraze – denné odškodné pri pobyte v nemocnici následkom úrazu v motorovom vozidle
 • Bonus za použitie bezpečnostných pásov

Pripoistenie čelného skla
Pripoistenie čelného skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin kryje opravu najmä v prípade nárazu kameňa, vymršteného spod kolesa iného vozidla. Ide o častú škodu, kedy zavinenie cudzej osoby je veľmi diskutabilné a často ťažko zistiteľné a dokázateľné, preto poisťovne väčšinou nie sú ochotné tento typ škody preplácať zo základného krytia PZP vozidla.

Pripoistenie živelných udalostí
Pripoistenie živelných udalostí – povodeň, záplava, zemetrasenie, tiaž snehu, lavína, výbuch sopky,  zosuv pôdy, krupobitie, víchrica, požiar, blesk, výbuch, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov.
 

Výluky z poistného krytia PZP vozidla

Zo zákona vyplývajú niektoré výluky z poistného krytia PZP zodpovednosti vozidla. Ide o prípady škôd, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu:

 • ktorú utrpel vodič poisteného motorového vozidla, ktoré spôsobilo škodu
 • za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škody žili v spoločnej domácnosti
 • vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom navzájom,
 • na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody,
 • vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo tréningoch,
 • vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
 • spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja,
 • vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla.
 • vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo s udalosťou.

Poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený:

 • bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu nad rámec poistného plnenia,  
 • sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
 • neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.

 

Doklady a dokumenty k povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti vozidla

Poistník pri uzatváraní PZP vozidla alebo do 1 mesiaca po uzavretí poistnej zmluvy obdrží od poisťovne a sprostredkovateľa tieto dokumenty a doklady.

 • Poistná zmluva alebo návrh poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti vozidla
 • Všeobecné poistné podmienky o PZP zodpovednosti vozidla
 • Potvrdenie o poistení zodpovednosti vozidla – biela karta
 • Medzinárodná automobilová poisťovacia karta – zelená karta
 • Asistenčná karta a podmienky poskytovania asistenčných služieb
 • Formulár o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
 • Informácie sprostredkovateľa
 • Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy PZP zodpovednosti vozidla - poistka
 • Správa o nehode

 

Zmena, zánik, výpoveď PZP auta

PZP auta môže zaniknúť týmito spôsobmi:

 • výpoveď z akéhokoľvek dôvodu 6 týždňov pred koncom poistného obdobia
 • zánik motorového vozidla - totálna škoda
 • prepis vozidla na polícii v evidencii vozidiel - oznámenie o zmene držiteľa
 • vyradenie motorového vozidla z evidencie vozidiel - oznámenie o vyradení vozidla z evidencie 
 • prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
 • vrátenie dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách bez evidenčného čísla (poľnohospodárske, stavebné, pracovné stroje a podobne)
 • vyradenie motorového vozidla z cestnej premávky
 • zmena leasingového nájomcu - oznámenie o zmene leasingového nájomcu
 • skončenie poistnej doby
 • nezaplatenie poistného do 1 mesiaca od splatnosti - klient si musí do konca poistného obdobia poistiť vozidlo v rovnakej poisťovni
 • po vzniku poistnej udalosti

 

Postup pri výpovedi PZP auta

Napísanú výpoveď poistnej zmluvy dvojmo vytlačte, podpíšte a zašlite jeden rovnopis na adresu poisťovne, v ktorej máte platné poistenie PZP, najlepšie doporučene. Výpoveď musí byť podpísať poistník, čiže osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvorila, alebo ním splnomocnená osoba. V prípade právnickej osoby musí výpoveď podpísať štatutárny zástupca.
Výpoveď je možné odovzdať osobne v niektorej pobočke poisťovne, vtedy si dajte potvrdiť svoju kópiu výpovede prezentačnou (dátumovou) pečiatkou a podpisom pracovníka poisťovne..
Výpoveď musí byť doručená do poisťovne najneskôr v posledný deň výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia. Dátum najneskoršieho možného dňa podania výpovede vypočítate tak, že si vezmete koniec výpovednej lehoty (koniec poistného roka), zistíte, aký je to deň, napr. štvrtok a odrátate si v kalendári 6 štvrtkov, čím dostanete začiatok výpovednej lehoty. 
 

Výpoveď PZP tlačivo

Výpoveď PZP je možné podať len písomne a musí spĺňať všetky náležitosti podľa zákona. Musí byť dodržaná výpovedná lehota a výpoveď musí obsahovať osobné údaje poistníka, adresu poisťovne, číslo poistnej zmluvy a podpis poistníka.

 

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla, nazývané aj kasko (alebo casco), je krytie poškodenia alebo zničenia vozidla následkom havárie, živelných udalostí, krádeže a vandalizmu.
 
 

Havarijné poistenie vozidiel - rozsah krytia

Komplexné havarijné poistenie auta (plné kasko) sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla z dôvodu nárazu vozidla do pevnej prekážky, stretu s iným vozidlom, poškodenia stojaceho vozidla iným vozidlom, poškodenia alebo zničenia požiarom, živelnou udalosťou, vandalizmom alebo pre prípad krádeže celého vozidla, či škody spôsobenej vlámaním do vozidla.
Štandardne sa dojednáva územná platnosť Európa. Vozidlo je obyčajne poistené s percentuálnou spoluúčasťou, kombinovanou s minimálnou sumou, ktorá sa odráta od poistného plnenia, napr. 5%, min. 165 €.
 

Havarijné poistenie vozidla - ako sa určuje poistná suma

Poistnou sumou je spravidla cenníková cena nového vozidla u autorizovaného predajcu konkrétnej značky vozidla. Niektoré poisťovne umožňujú stanovenie poistnej sumy z trhovej, všeobecnej hodnoty ojazdeného vozidla, potom však treba rátať s vyššou poistnou sadzbou, pomocou ktorej sa vypočíta cena poistenia jednoduchým vynásobením percentuálnej sadzby a poistnej sumy.
 

Havarijné poistenie motorových vozidiel - poistné plnenie

Pri výpočte poistného plnenia sa vždy vychádza z nových cien náhradných dielov a práca sa prepláca do výšky normohodiny podľa limitu, uvedeného v poistnej zmluve. V prípade, že likvidátor zistí, že je už neekonomické vozidlo opravovať, prehlási, že došlo k totálnej škode. Je to prípad, keď cena opravy by prevýšila tzv. časovú alebo všeobecnú alebo znovuobstarávaciu cenu vozidla. Ide o cenu, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou, pričom nie je zohľadnený len vek, ale aj opotrebenie vozidla, najmä podľa počtu najazdených kilometrov.

Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške časovej ceny vozidla, po odpočítaní použiteľných zvyškov a dohodnutej spoluúčasti.
Z uvedených zásad vyplýva, že poistné plnenie je vždy obmedzené ustavične sa znižujúcou „trhovou“ cenou vozidla, ale poistné sa platí väčšinou z novej ceny alebo z časovej ceny v čase dojednávania poistnej zmluvy, preto by si mal každý motorista, ktorý vlastní staršie vozidlo, zvážiť, či sa mu ho ešte oplatí poisťovať. Ak si dojednávate poistenie nového vozidla a chcete sa vyvarovať takejto strate pri totálnej škode, dojednajte si poistenie finančnej straty pri totálnej škode vozidla GAP.
 

Havarijné poistenie vybraných rizík - čiastočné kasko

Havarijné poistenie pre prípad vybraných rizík  kryje živelné riziká, odcudzenie, rozbitie skliel, stret so srstnatou zverou a poškodenie káblov. Káble sa poisťujú kvôli niektorým hlodavcom, ktoré vlezú pod kapotu auta a zožerú káble (najčastejšie kuna). Poisťujú sa ojazdené vozidlá, kedy si majiteľ verí, že je dobrý vodič, nenajazdí veľa kilometrov a chce ušetriť na poistnom, pretože tento typ havarijného poistenia je lacnejší ako "plné" kasko.
 

Havarijné poistenie s obmedzeným plnením

Havarijné poistenie s obmedzeným plnením - obmedzená havária je vhodné pre staršie vozidlá, kedy klient kalkuluje s tým, že si bude po havárii auto opravovať v neznačkovej opravovni (u garážového majstra) alebo svojpomocne, kde je predpoklad nižších nákladov na prácu ako v značkovej opravovni. Cena práce sa určuje maximálnou sadzbou za normohodinu podľa značky vozidla a typu práce (mechanické práce, lakovanie, atď.)
 

Poistenie vozidla proti odcudzeniu

Motorové vozidlo najmenej 3 roky staré, väčšinou po skončení leasingu, je možné poistiť len proti krádeži vlámaním, krádeži celého vozidla, vandalizmu, prípadne živelnej udalosti. Poistník si zváži rozdiel v cene plného havarijného poistenia a poistenia proti odcudzeniu a podľa toho sa rozhodne.

 

Poistenie domácnosti

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby (§ 115 Občianskeho zákonníka).
 
 

Čo je predmetom poistenia domácnosti?

Domácnosť je súbor hnuteľných vecí, tvoriacich zariadenie bytu alebo domu. Ide najmä o
- nábytok, svietidlá
- koberce, dekoračný textil
- veci osobnej potreby – šatstvo a obuv
- cennosti - drahé kovy a kamene, perly a skvosty
- umelecké predmety, starožitnosti, zbierky
- peniaze, vkladné a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere, ceniny
- domáce elektrospotrebiče – biela technika
- výpočtová a audiovizuálna technika, anténne systémy, fotoapárty, filmovacie a optické prístroje
- športové potreby, hobby náradie a zariadenia
- ostatné – kuchynský riad, knihy, hračky, kozmetika, potraviny, veci v nebytových priestoroch patriacich k bytu, atď.
Predmetom poistenia domácnosti môžu byť aj náklady, vynaložené na stavebné úpravy v nájomnom byte.
 

Stanovenie poistnej sumy a riziko podpoistenia domácnosti

Domácnosť by mala byť poistená na takú sumu, ktorá zodpovedá nákladom na znovuobstaranie poistnou udalosťou poškodenej alebo zničenej veci. V prípade, že si stanovíte poistnú sumu výrazne nižšiu ako je skutočná nová hodnota zariadenia domácnosti, vystavujete sa riziku podpoistenia, čo môže mať za následok krátenie poistného plnenia po poistnej udalosti.
Inými slovami povedané, podpoistenie je nevýhodné pre poisťovňu, pretože znáša určité riziko za podhodnotenú cenu, ale rovnako je podpoistenie nevýhodné pre klienta, ktorý na jednej strane platí menšie poistné ako by mal platiť pri určitom riziku, v prípade poistnej udalosti však môže primerane stratiť, v zmysle nižšie uvedeného príkladu.
Opačným javom je nadpoistenie, kedy si poistník nadhodnotí majetok, čo tiež nie je v poriadku, pretože poisťovňa by mala v prípade poistnej udalosti zaplatiť len skutočné náklady na opravu alebo obstaranie poškodenej alebo zničenej veci. Platí zásada: Majetok by ste mali radšej mierne nadpoistiť ako podpoistiť !
 

Príklad 50 % - ného podpoistenia domácnosti

Príklad podpoistenia

Poistná hodnota – skutočná hodnota zariadenia domácnosti

30 000 €

Poistná suma uvedená v poistnej zmluve

15 000 €

Výška škody vzniknutá poistnou udalosťou

5 000 €

Poistné plnenie

2 500 €

Z toho vyplýva, že poistné plnenie bude krátené v takom pomere k výške škody, v akom pomere je poistná suma k poistnej hodnote.
 

Proti čomu sa poisťuje domácnosť?

Všetky poisťovne poisťujú domácnosť združenou formou, kde taxatívne vymenované základné riziká sú poskladané v „balíčku“, v ktorom by nemali chýbať tieto zložky:
- požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla alebo jeho častí
- voda z vodovodného potrubia
- víchrica, krupobitie (ľadovec)
- tiaž (ťarcha) snehu, lavína
- povodeň, záplava
- zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
- pád stromov, stožiarov a iných predmetov
- zadymenie
- náraz vozidla, aerodynamický tresk
- zemetrasenie, výbuch sopky
- odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež, vandalizmus
 

Pripoistenie a nadštandartné krytie v poistení domácnosti

Okrem základných rizík býva obvyklá možnosť pripoistení, najmä:
- poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin
- skrat elektromotora – škoda spôsobená elektrickým skratom, zhorenie motora v domácich elektrospotrebičoch
- poistenie automatickej práčky – „pokazenie“ automatickej práčky z akýchkoľvek príčin
- poistenie bicyklov mimo bytu.

  Niektoré poisťovne ponúkajú naviac nadštandartné krytie:
- nepriamy úder blesku, prepätie – škody spôsobené zvýšeným napätím v elektrickej sieti, zvýšenou silou elektrického prúdu
- voda z akvária – škoda spôsobená vodou, unikajúcou z akvária
- výpadok elektrickej energie – znehodnotenie obsahu chladničky alebo mrazničky nepredvídaným výpadkom prúdu
- atmosférické zrážky – škoda spôsobená vniknutím zrážkovej vody na poistenú vec
- lom rúrok – pri prasknutí potrubia sa preplatí aj škoda vzniknutá na potrubí.
 

Poistenie súkromnej zodpovednosti za škodu

S ochranou bežného chodu domácnosti úzko súvisí aj poistenie súkromnej zodpovednosti za škodu spôsobenú inému na veci, na zdraví alebo usmrtením ktorýmkoľvek členom domácnosti. V praxi sa toto na prvý pohľad do úplne iného odvetvia patriace poistné krytie uzatvára spolu s poistením súkromného majetku. Okrem škôd spôsobených vytopením suseda alebo vypadnutím predmetu z okna bytu s následkom zranenia okoloidúceho alebo rozbitia zaparkovaného auta pod oknom rieši aj škody kdekoľvek a kedykoľvek pri bežnej činnosti v občianskom živote.
 

Zabezpečenie domácnosti proti krádeži vlámaním

Ak máte domácnosť v bytovom dome na poschodí, vaša domácnosť by mala byť chránená najmenej bezpečnostným uzamykacím systémom na vstupných dverách. Vstupné dvere a bezpečnostný štít má byť odolný proti odvŕtaniu, prerazeniu, rozlomeniu a vyhmataniu.
Ak je byt na prízemí v bytovom dome alebo v rodinnom dome, mali by ste sa  zaujímať aj o zabezpečenie okien a ďalších tzv. kritických otvorov, napr. balkónových dverí, svetlíkov, atď. Ďalšie informácie o konkrétnych zámkoch, štítoch a zabezpečovacích prvkoch čítajte v článku Zabezpečenie majetku proti krádeži.
V prípade väčších hodnôt v domácnosti odporúčame inštalovať elektronický zabezpečovací systém (EZS), ktorý pozostáva z priestorových snímačov, umiestnených v každej miestnosti, ústredne a vysielačky, prípadne sirény a majáku. Vývod signálu môže byť riešený tromi základnými spôsobmi, ktoré je možné aj kombinovať:
- Lokálny vývod signálu so zvukovou a svetelnou signalizáciou na sirénu a maják;
- Automatický telefónny volič (ATV), kedy pri vniknutí páchateľa do objektu systém vytáča niekoľko telefónnych čísiel so správou o narušení objektu;
- Signál odchádza na pult centralizovanej ochrany (PCO) polície alebo súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) s výjazdovou skupinou, pričom na základe zmluvného vzťahu je výjazdová skupina povinná do časového limitu fyzicky zasiahnuť v narušenom objekte.


 

Poistenie rodinného domu a bytu

Obytné budovy sú nehnuteľnosti, určené na bývanie. Byt v bytovom dome, rodinný dom, rekreačná chata alebo chalupa.


 

Poistenie súkromných nehnuteľností - dom, byt, bytový dom, rekreačná chata

Predmetom poistenia nehnuteľností môžu byť:
- rodinné domy alebo vily trvale obývané;
- rekreačné chaty a chalupy;
- bytové domy;
- bytové jednotky - byty vo vlastníctve;
- vedľajšie stavby – garáže, záhradné chatky, hospodárske budovy, ploty, oporné múry a podobne;
- príslušenstvo stavieb – studne, žumpy, septiky, domáce vodárne, bazény, strojné a elektronické zariadenia a podobne.
 

Proti čomu sa poisťuje rodinný dom, byt alebo rekreačná chata?

Všetky poisťovne poisťujú obytné budovy združenou formou, kde taxatívne vymenované riziká sú poskladané v „balíčku“, v ktorom by nemali chýbať tieto zložky:
- požiar, priamy úder blesku, výbuch, zrútenie lietadla alebo jeho častí
- voda z vodovodného potrubia
- víchrica, krupobitie (ľadovec)
- tiaž (ťarcha) snehu, lavína
- povodeň, záplava
- zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
- pád stromov, stožiarov a iných predmetov
- náraz vozidla, dym, aerodynamický tresk
- výbuch sopky, zemetrasenie
- odcudzenie – krádež stavebných súčastí, vandalizmus

  Niektoré poisťovne poskytujú naviac nasledovné riziká.
- nepriamy úder blesku, prepätie – škody spôsobené zvýšeným napätím v elektrickej sieti, zvýšenou silou elektrického prúdu
- atmosférické zrážky – škoda spôsobená vniknutím zrážkovej vody na poistenú vec
- lom rúrok – pri prasknutí potrubia sa preplatí aj škoda vzniknutá na potrubí.
 

Poistenie na novú hodnotu

Skôr ako uzavriete poistnú zmluvu na poistenie svojho nehnuteľného majetku, dôkladne si preštudujte poistné podmienky v časti, kde je definovaný spôsob plnenia. Väčšina poisťovní plní v nových cenách len za škody na budovách, ktoré majú vek do 20, 30 alebo 40 rokov. Keď vek budovy presiahne stanovený počet rokov, poistné plnenie bude primerane krátené o amortizáciu, a to obyčajne od 0,5 % do 1,5 % za každý rok, ktorý uplynul od kolaudácie. Plnenie sa vypláca v časových cenách.
 

Príklad krátenia poistného plnenia kvôli veku nehnuteľnosti

V praxi to môže znamenať, že 45 - ročná budova, pri ktorej je stanovené technické opotrebenie 1 % ročne, je opotrebená spolu na 45 %. Čo by to znamenalo v prípade škody ?
Príklad poistnej udalosti – prasknutie vodovodného potrubia a následné vytopenie:
Výška škody vytopením vodou z vodovodného potrubia ..................   7 000 EUR
Zrážka z dôvodu opotrebenia .......................................................... - 3 150 EUR
Výsledné plnenie v časovej cene .....................................................  3 850 EUR
Našťastie aj pre staršie domy existujú na slovenskom trhu riešenia poistenia na novú hodnotu, ale zďaleka nie vo všetkých poisťovniach.
 

Podpoistenie nehnuteľnosti

Iný problém môže nastať pri plnení z dôvodu podpoistenia, čiže poistenia na poistnú sumu, ktorá je výrazne nižšia ako poistná hodnota, t. j. nová hodnota nehnuteľnosti. Obyčajne z dôvodu, aby poistník ušetril na poistnom, stanoví si príliš nízku poistnú sumu, napr. pri kúpe nehnuteľnosti si vezme úver len na polovicu kúpnej ceny a snaží sa splniť požiadavku banky na poistenie založenej nehnuteľnosti do výšky požičanej istiny. Poisťovňa v prípade poistnej udalosti kráti plnenie v pomere výške škody percentuálne tak, aký je pomer poistnej sumy a poistnej hodnoty.
 

Príklad podpoistenia

Klient Ing. Ján Hraško kúpi nový rodinný dom za 200 000 €, pričom od banky si vezme hypotéku na 100 000 €, banke stačí poistenie vinkulovať na 100 000 €, klient si stanoví poistnú sumu 100 000 €, dochádza teda k 50%-nému podpoisteniu. O pol roka víchrica zničí strechu pánovi Hraškovi, čím vznikne škoda 20 000 € a výpočet poistného plnenia bude nasledovný.
Poistná hodnota - nová hodnota domu ................................................ 200 000 €
Poistná suma stanovená v poistnej zmluve .......................................... 100 000 €
Výška víchricou spôsobenej škody - náklady na opravu strechy .............  20 000 €
Poistné plnenie s uplatnením podpoistenia .......................................... 10 000 €
Pán Janko Hraško musí doplatiť zo svojich peňazí za opravu strechy 10 000 €. Keby jeho finančný agent vysvetlil pánovi Hraškovi princíp podpoistenia a pán Hraško by sa neulakomil na niekoľko desiatok eur, ktoré by platil naviac za poistenie na novú hodnotu, nemusel by byť po poisnej udalosti stratový.
 

Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva, držby alebo prenájmu nehnuteľnosti

S vlastníctvom alebo prenajímaním bytu alebo domu súvisí aj riziko škody spôsobenej inému na zdraví, usmrtením alebo na veci, vrátane ušlého zisku. Škodu musí vlastník nehnuteľnosti uhradiť aj vtedy, keď ju priamo nezavinil. V poistnej zmluve pre poistenie nehnuteľného majetku je obyčajne možné si dojednať aj poistenie zodpovednosti z vlastníctva, držby alebo prenájmu nehnuteľnosti.

 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Zamestnanec zodpovedá svojmu zamestnávateľovi za akúkoľvek škodu, spôsobenú pri výkone jeho práce, najmä poškodenie, zničenie majetku zamestnávateľa, stratu zverených predmetov, vyrobenie nepodarku alebo vadne vykonanú prácu, atď.


 

Podstata poistenia zodpovednosti zamestnanca

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca kryje niektoré škody, za ktoré zamestnanec zodpovedá podľa § 179 Zákonníka práce, a to najmä poškodenie vecí zamestnávateľa.
Častou poistnou udalosťou býva poškodenie služobného motorového vozidla následkom havárie, ktoré obyčajne poisťovňa osobitne pripoisťuje, pričom je krytá aj spoluúčasť z havarijného poistenia. Za príplatok je možné aj poistenie vadne vykonanej práce zamestnanca - nepodarkov.
 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - porovnanie poisťovní

Poisťovne majú výrazne rozdielne názory na riziko v poistení zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú svojmu zamestnávateľovi. Najdôležitejšie faktory, ktoré rozhodujú o cene a krytí sú:
- povolanie poisteného, osobitnou kategóriou sú profesionálni vodiči nákladných vozidiel
- krytie škôd na motorovom vozidle zamestnávateľa
- požiadavka na krytie škôd spôsobených vznikom nepodarkov
- krytie škôd na prepravovaných veciach
 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi - Allianz - Slovenská poisťovňa

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca:
- Poistený môže byť každý zamestnanec na základe pracovnej zmluvy podľa zákonníka práce - na plný úväzok, na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, študentský brigádnik, ďalej štátny zamestnanec, pracovník v služobnom pomere, atď. 
- Územná platnosť poistenia je Európa, za príplatok je možné rozšíriť krytie na celý svet
- Poistenie škôd na motorovom vozidle zamestnávateľa je možné štandardne dojednať aj pre nákladné motorové vozidlá
- Pripoistenie výroby nepodarkov - chybne vykonaná práca a chybne vykonaná služba
- Pripoistenie zodpovednosti za škody na prepravovaných veciach
- Spoluúčasť poisteného je 10%, minimálne 30 € z výšky každej škody, dá sa dohodnúť aj vyššia spoluúčasť 10%, minimálne 100 €, za čo je zľava na poistnom.
 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - Generali Slovensko poisťovňa

Generali Slovensko poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca:
- Poisťovňa kryje škody spôsobené zamestnancom porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi, a navyše aj škody z nedbanlivosti pri výkone štátneho zamestnanca. 
- Územná platnosť je celá Európa už v základnom krytí
- Okrem individuálneho poistenia je možné aj skupinové poistenie s dodatočnou zľavou za počet poistených.
- Základné poistenie si môžete rozšíriť o niektoré zo širokej ponuky pripoistení, v závislosti od špecifík vášho zamestnania.
- - Spoluúčasť poisteného je 10%, najmenej 30 € z výšky každej škody.
 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - Groupama Garancia poisťovňa

Groupama Garancia poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca:
- Poistený môže byť každý zamestnanec na základe pracovnej zmluvy podľa zákonníka práce. 
- Územná platnosť poistenia je Slovenská republika + Česká republika, za príplatok je možné rozšíriť krytie na územie Európy
- Poistenie škôd na motorovom vozidle zamestnávateľa je možné pripoistiť
 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - KOMUNÁLNA poisťovňa 

KOMUNÁLNA poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu:
- zamestnanec svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.
- štátny zamestnanec v štátno-zamestnaneckom pomere, ktorý je povinný nahradiť škodu služobnému úradu, ak zodpovednosť vznikla výhradne pri výkone štátnej služby.
- príslušníkom hasičského a záchranného zboru, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne v služobnom pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- príslušníkom policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a železničnej polície, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne v služobnom pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov 
 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - KOOPERATIVA poisťovňa

KOOPERATIVA poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu:
- spôsobenú poisteným zamestnancom zamestnávateľovi poisteného zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh.
- Pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práce na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vedľajšej činnosti.
- Pripoistenie zodpovednosti za škodu na motorovom vozidle zamestnávateľa.
 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - QBE poisťovňa 

QBE poisťovňa ponúka poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca:
- zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním počas trvania pracovného, služobného, štátnozamestnaneckého a podobného pomeru
- zamestnancov a členov družstva, ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom  pomere u právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré zamestnávajú fyzické osoby v pracovnoprávnych vzťahoch alebo na základe dohody o pracovnej činnosti
- Pripoistenie zamestnancov, ktorí riadia motorové vozidlo zamestnávateľa alebo iný dopravný prostriedok.
- Územná platnosť Slovenská republika, možnosť rozšírenia územnej platnosti na Európu za príplatok.
- Spoluúčasť 40%, najmenej 100 € v prípade škody na havarijne nepoistenom vozidle zamestnávateľa, v prípadoch ostatných škôd je spoluúčasť 10%, najmenej 33 €.
 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - UNIQA poisťovňa

UNIQA poisťovňa má podmienky poistenia zodpovednosti zamestnancanastavené takto:
- Poistený môže byť zamestnanec podľa zákonníka práce s výnimkou nepoistiteľných povolaní:
a) vodič z povolania (vrátane napr. kamionistu, závozníka a pod.), rušňovodič a vodiči akýchkoľvek iných koľajových vozidiel,
b) skladník s alebo bez oprávnenia jazdiť na vysokozdvižnom vozíku,
c) zamestnanci oprávnení jazdiť na vysokozdvižnom vozíku,
d) pracovník servisu motorových vozidiel (servisný technik, automechanik, klampiar, autoelektrikár, technik na STK a pod.); táto výluka sa nevzťahuje na referenta, sekretárku alebo iného administratívneho pracovníka zamestnaného v servise motorových vozidiel,
e) zamestnanci štátnej správy a samosprávy, ako sú napríklad: sudca, prokurátor, policajt, poslanec, starosta, požiarnik a podobne. Táto výluka sa vzťahuje aj na každého zamestnanca štátnej služby vo vedúcej pozícii, t.j. napríklad vedúci oddelenia, riaditeľ a podobne.
f) strážnik alebo  zamestnanec spoločnosti poskytujúcej strážne a bezpečnostné služby,
g) taxikár,
h) zamestnanci pracujúci v baniach, tuneloch, vykonávajúci hlbinné a podzemné práce. (napr. baník, tunelový špecialista a pod.).
- UNIQA ponôka územnú platnosť Slovenská republika, za príplatok SR + ČR, tretia možnosť je Európa
- Pripoistenie zodpovednosti za škodu na vozidle zamestnávateľa je za prirážku
- Vylúčené sú škody spôsobené stratou zverených predmetov, nepodarky a čisté finančné škody
- Spoluúčasť je 10%, najmenej 16,60 € pri každej poistnej udalosti 
 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - Wüstenrot poisťovňa

Wüstenrot poisťovňa poisťuje zodpovednosť zamestnancov za škodu spôsobenú zamestnávateľovi:
- Poistený môže byť každý zamestnanec podľa zákonníka práce alebo v služobnom pomere, s výnimkou vodičov úžitkových a nákladných vozidiel nad 3500 kg a vodičov taxíkov
- Územná platnosť poistenia je Európa
- Pripoistenie zodpovednosti za škodu na vozidle zamestnávateľa
- Nie je možné pripoistenie nepodarkov ani zodpovednosť za prepravované veci
- Spoluúčasť je 10%, najmenej však 33 € a najviac 660 € pri každej poistnej udalosti

 

Podstata poistenia zodpovednosti za škodu

Podstata poistenia zodpovednosti za škodu spočíva v tom, že poistený je chránený proti finančným následkom škody, ktorú môže spôsobiť tretej osobe a za ktorú zodpovedá podľa zákona alebo iných právnych predpisov. Táto škoda môže byť spôsobená na majetku - tzv. vecná škoda, na zdraví alebo na živote, prípadne následná škoda.
Poistenie zodpovednosti kryje škody spôsobené iným osobám ako poistenému, ktoré však spôsobí poistený svojou prevádzkou a vecami, ktoré používa (t. j. aj požičanými - nemusia byť ním vlastnené), a ktoré spôsobia výrobky, ktoré poistený vyrába a predáva. Škody, ktoré vzniknú priamo poistenému (vlastné škody), nie sú predmetom poistenia zodpovednosti. Tieto vlastné škody sa dajú a majú poisťovať poistením majetku poisteného.
Poistený, čiže škodca spôsobí škodu poškodenému. Poškodený vznesie voči škodcovi písomný nárok na náhradu škody. Poistený oznámi škodovú udalosť svojej poisťovni. Poisťovňa škodovú udalosť preskúma a keď uzná nárok poškodeného za oprávnený, vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému.
Zvláštnosťou poistenia zodpovednosti za škodu je pravidlo, že poistné plnenie vždy dostane poškodený ako tretia osoba, nikdy nie poistený, ani poistník, hoci poistník vlastní poistnú zmluvu a platí poistné.


 

Predmet poistenia zodpovednosti za škodu

Predmetom poistenia zodpovednosti za škodu podniku sú obvykle:
a) Zodpovednosť za škodu na zdraví alebo usmrtením
b) Zodpovednosť za škodu na majetku
c) Zodpovednosť za následné finančné škody
d) Právne náklady v súvislosti so škodou na zdraví alebo na majetku
e) Škody spôsobené vadným výrobkom
Poistné podmienky štandardne vylučujú v základnom krytí niektoré prípady zodpovednostných škôd, ktoré je možné za príplatok pripoistiť podľa potreby poisteného. Ide najmä o tieto krytia:
- Zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajatej nehnuteľnosti
- Zodpovednosť za škodu na veciach prevzatých za účelom vykonania objednanej činnosti
- Regresy zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania
- Zodpovednosť za škodu na prenajatých hnuteľných veciach
- Zodpovednosť za škodu na motorových vozidlách návštevníkov
- Zodpovednosť za škodu na vnesených veciach hostí (vhodné pri poistení zodpovednosti hotelov)
- Zodpovednosť za čisté finančné škody
 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou podniku

Každý podnik zodpovedá za škody, spôsobené jeho činnosťou, bez ohľadu na to, či ide o živnostníka, ktorý prevádzkuje stánok s rýchlym občerstvením, sieť benzínových čerpacích staníc alebo továreň s 5 000 zamestnancami. 
 

Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví alebo usmrtením

Poistené sú úrazy alebo choroby, ktoré podnik spôsobil svojou prevádzkou a zodpovedá za ne podľa právnych predpisov. Príklady:
- Hosť vo vašom hoteli sa pošmykne na schodoch, spadne, zlomí si nohu a vymáha od Vás odškodné vo výške nákladov na liečenie a ušlý zárobok počas práceneschopnosti v celkovej výške 1 600 €.
- Zákazník vo Vašom obchode s potravinami chce dosiahnuť na tovar v hornej polici regálu a celý regál s tovarom sa na neho prevráti a spôsobí mu pomliaždeniny a ľahký otras mozgu s dobou práceneschopnosti 3 týždne. Poškodený vznesie nárok na náhradu škody - bolestné vo výške 25 000 €. Zdravotná poisťovňa vznesie voči vašej firme regresný nárok na náhradu liečebných nákladov vo výške 650 €.

- Zamestnanec stavebnej spoločnosti spadne z lešenia a utrpí ťažký pracovný úraz, s následnou  hospitalizáciou, dvoma operáciami, dlhodobou práceneschopnosťou a priznaným čiastočným invalidným dôchodkom. Nároky poškodeného v podobe bolestného a sťaženého spoločenského uplatnenia, regres zdravotnej poisťovne a regres Sociálnej poisťovne tvoria spolu odškodné vo výške 86 500 €.
 

Poistenie zodpovednosti za škodu na majetku

Poistené sú vecné škody - poškodenie alebo zničenie vecí spôsobené činnosťou podniku. Príklady:
V šatni Vašej reštaurácie bol ukradnutý nový kabát hosťa v hodnote 135 €. Hosť si uplatnil nárok na náhradu škody v plnej výške.
Vysokozdvižný vozík narazí pri nakladaní tovaru v areáli vášho podniku do pristaveného kamiónu odberateľa, čím vznikne škoda obchodnému partnerovi vo výške 1 150 €. Majiteľ kamióna oznámi poistnú udalosť svojej poisťovni, ktorá zlikviduje škodu z havarijného poistenia a vznesie regresný nárok na náhradu škody voči vašej firme. Taký prípad obyčajne nie je možné uplatňovať z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu z prevádzky motorových vozidiel, pretože vozidlo sa v čase vzniku škody nepohybovalo po verejnej komunikácii, ale pôsobilo ako pracovný stroj.
- Veľký slnečník na terase hotela sa prevráti z dôvodu nedostatočného ukotvenia, zrúti sa na zaparkované osobné motorové vozidlo VW Passat a zdemoluje časť strechy, čelné sklo a prednú kapotu. Majiteľ vozidla našťastie nesedí v aute, ale popíja kávu v kaviarni hotela. Zavolá políciu, ktorá škodu zaprotokoluje, prevádzkár hotela oznámi škodu poisťovni. Oprava v značkovej opravovni stojí 3 600 €. 
-  Návštevník divadla si zachytí sako značky Hugo Boss o vyčnievajúcu časť zábradlia tak nešťastne, že dôjde k neopraviteľnému roztrhnutiu odevu, čím mu vznikne škoda za nový oblek vo výške 1 600 €. Dá si zavolať manažéra divadla, s ktorým spíšu zápisnicu o vzniku škody a vyhotovia fotodokumentáciu. V nasledujúcich dňoch vznesie poškodený nárok na náhradu škody, priloží lístok z divadla, účet za kúpu obleku. Divadlo postúpi tento nárok svojej poisťovni.
- V chemickom podniku praskne nádrž s jedovatou chemikáliou, ktorá vytečie do zeme, čím kontaminuje pôdu a spodné vody. Odstraňovanie ekologickej škody si vyžiada náklady vo výške 470 000 €.
 

Poistenie následných finančných škôd

Poistenie zodpovednosti podniku kryje aj následné finančné škody, ktoré súvisia so škodou na zdraví alebo na majetku. Napríklad:
- Hotelový hosť, ktorý si na schodoch hotela zlomil nohu, musel ísť do nemocnice a mal na ten istý deň kúpenú letenku za 2 800 €, ktorá sa nedá stornovať. Keďže nemohol odletieť, vznikla mu následná finančná škoda 2 800 €. Túto stratu mu preplatí poisťovňa z poistky zodpovednosti hotela.
- Slnečník, ktorý spadol z terasy na zaparkované vozidlo a zdemoloval ho, prinútil poškodeného, aby si požičal náhradné vozidlo počas opravy vozidla, spolu 12 dní, v celkovej hodnote 660 €. Vozidlo potreboval na cestu do práce, pričom na pracovisko sa nemohol dopraviť iným spôsobom ako automobilom, pretože tam nepremáva verejná doprava.

 

Právne náklady na obranu proti oprávneným a neoprávneným nárokom

V prípade sporu medzi poisteným škodcom a poškodeným vznikajú poistenému náklady na právne služby advokátov, súdnych znalcov, rôzne expertízy. Poisťovňa podľa poistných podmienok znáša aj právne náklady v prípade, že nárok poškodeného sa ukáže ako neoprávnený. Poisťovňa chráni poisteného v každej situácii, a to v prípade oprávnených aj neoprávnených nárokov poškodených.
 

Poistenie zodpovednosti za výrobok

Čokoľvek vyrábate alebo poskytujete službu a komukoľvek sa stane škoda na zdraví, usmrtením, poškodenie alebo zničenie veci, prípadne následná škoda pri používaní Vášho výrobku, v príčinnej súvislosti s fungovaním vášho výrobku, alebo vadne vykonanej práce, za túto škodu plne zodpovedáte. Čo sa stáva u nás a vo svete alebo čo sa môže stať?
V USA pani Popletená vykúpala svojho psa, bieleho pudla, a aby ho rýchlo vysušila, strčila ho na chvíľu do mikrovlnnej rúry. Psík, samozrejme, zahynul, preto milá pani vzniesla nárok na náhradu škody voči výrobcovi mikrovlnnej rúry na odškodné 3 000 000 USD. Ako hlavný argument použil advokát dôkaz, že v návode na používanie výrobku nebolo upozornenie, že výrobok nie je určený na sušenie psov.
Farmaceutická spoločnosť vyvinula nový liek a prostredníctvom všetkých svojich distribučných kanálov ho predávala niekoľko rokov na trhoch krajín Európskej únie. Ukázalo sa, že liek poškodil pečeň stovkám pacientov, ktorí podali hromadnú žalobu na výrobcu a súd rozhodol o povinnosti masového odškodnenia zo strany výrobcu v celkovej sume 380 000 000 €.
Opravovňa motorových vozidiel umyla pod tlakom motor zákazníkovi, voda sa dostala do elektronických okruhov, spôsobila skrat a po 2 km jazdy došlo k poruche vozidla, ktoré sa stalo nepojazdné na celý týždeň. Zákazník si uplatnil priamu škodu spojenú s opravou vozidla 650 € a následnú škodu 50 € denne, pretože nemohol bez vozidla vykonávať svoje povolanie opravára práčok, bolo mu poskytnuté náhradné vozidlo.
Kozmetička pri výkone služby súvisiacej so skrášľovaním tela urobí chybu, ktorá zanechá trvalé následky v podobe 3-centimetrovej jazvy na tvári zámožnej klientky. Nárok na náhradu škody vznesie poškodená vo výške 18 000 €.

 

 

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky podniku

Poistenie majetku podniku je možné vykonať dvomi spôsobmi
1. Poistenie majetku proti menovaným nebezpečenstvám
2. Poistenie majetku proti všetkým nebezpečenstvám
Pred uzavretím poistnej zmluvy je potrebné si správne oceniť majetok, aby ste uzavreli poistenie na novú hodnotu. Rovnako je dôležité dbať na to, aby ste sa vyhli podpoisteniu. Poistenie majetku dnes podniku nestačí, pretože veľká škoda môže nastať ako finančný následok majetkovej škody, čo rieši poistenie prerušenia prevádzky.
 

Poistenie majetku proti menovaným nebezpečenstvám

Podľa medzinárodného štandartu sa majetok malých podnikateľov i veľkého priemyslu poisťuje proti taxatívne vymenovaným, klasickým živelným a ostatným rizikám tak, že základný balík rizík, bez ktorého nie je možné poistenie majetku uzavrieť a nazýva sa FLEXA, sa môže doplniť o ďalšie, tzv. vybrané alebo dodatočné riziká pod označením EC. 
 

Poistenie majetku proti požiaru, priameho úderu blesku, výbuchu a zrúteniu lietadla alebo jeho častí - FLEXA

FLEXA je základný balík poistných rizík poistenia majetku, ktoré sú neoddeliteľné.

F

L

EX

A

Fire

Lightning

Explosion

Aircraft

Požiar

Blesk

Výbuch

Zrútenie lietadla


 

Rozšírené poistné krytie - EC

K balíku rizík FLEXA sa ponúkajú dodatočné riziká (Additional Perils), nazývané tiež rozšírené krytie (Extended Coverage, čiže skrátene EC). Ponúkajú sa buď jednotlivo alebo v balíku. Hovoríme o poistení EC. Ide najmä o nasledovné riziká.

Voda z vodovodného potrubia

Víchrica

Krupobitie, ľadovec

Tiaž (ťarcha) snehu alebo lavína

Povodeň a záplava

Zemetrasenie

Zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín

Zadymenie

Náraz vozidla

Aerodynamický tresk

Výbuch sopky

Rozbitie skla

Odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež.

Vandalizmus


 

Poistenie majetku proti všetkým nebezpečenstvám

V poslednom čase už aj na Slovensku sa začína používať modernejší prístup, poistenie proti všetkým nebezpečenstvám, ktoré chráni podnik komplexnejšie, poistené je všetko, čo nie je vylúčené. Rôznymi stupňami krytia proti všetkým nebezpečenstvám je možné do poistnej zmluvy zahrnúť aj poistenie lomu stroja a elektronických zariadení proti rozbitiu, pokazeniu nešikovnosťou obsluhy alebo neodborným zásahom, prepätiu, ale aj politickým rizikám, ako je vojna alebo terorizmus alebo zlomyseľné poškodenie, keby napr. štrajkujúci robotníci začali rozbíjať zariadenie.
 

Poistenie podnikateľského majetku na novú hodnotu

Poistné plnenie pri poistení majetku by malo zodpovedať skutočným nákladom na obnovenie alebo znovuobstaranie poškodenej alebo zničenej veci. Hovoríme o poistení na novú hodnotu. V prípade, že si chcete poistiť veci, ktoré sú úplne nové, ako poistnú sumu si jednoducho zvolíte obstarávaciu (kúpnu) cenu. Keď potrebujete stanoviť poistnú sumu staršej nehnuteľnosti, výrobného stroja, počítača, nábytku a podobne, mali by ste vychádzať z ceny novej veci rovnakej alebo porovnateľnej povahy a kvality, ktorú je možné kúpiť v súčasnosti na trhu.
V prípade nehnuteľností sa na stanovenie novej hodnoty používa znalecký štandart. Pokiaľ nemáte poruke čerstvý znalecký posudok, môžete si nové ceny pre potreby poistenia vypočítať orientačne, na základe nasledujúcej tabuľky jednotkových cien za meter kubický, ktorá zohľadňuje druh stavby podľa jednotnej klasifikácie stavebných objektov (JKSO), kvalitu zvislej nosnej konštrukcie a jednotkové ceny, prípadne účel použitia.

Zvislá nosná konštrukcia

Murovaná

Betónová monolitická

Betónová prefabrikovaná

Kovová

Drevená

Haly občianskej výstavby v €/m3

220

230

230

230

165

Haly pre výrobu a služby v €/m3

205

230

215

145

135

Budovy pre výrobu a služby v €/m3

240

270

280

290

135

Veže, silá, vodojemy, komíny v €/m3

 

410

 

420

 

Nádrže, zberné nádrže čistiarní, zásobníky v €/m3

530

230

185

790

190

Ostatné pozemné objekty: špeciálne jednoduché objekty (voliéry, uzavreté výbehy) v €/m3

50

62

62

66

36

Skleníky v €/m3

61

66

66

82

36

Oporné steny v €/m3

226

317

 

 

 

Ploty v €/m

165

715

473

185

36

Garáže a vedľajšie stavby v 396€/m2

396

396

396

396

396

Zdroj: HEUREKA Brokerage & Consulting
Upozorňujeme, že vyššie uvedené čísla sú orientačné a poistník si určuje poistné sumy na vlastnú zodpovednosť. Presnejší a záväzný výpočet pre prípad sporu môže pre konkrétnu nehnuteľnosť stanoviť len súdny znalec.
 

Podpoistenie

Podpoistenie je nežiadúci jav, kedy poistná suma je podstatne nižšia ako poistná hodnota. Pri zistení podpoistenia je plnenie priznané v rovnakom pomere k výške škody, ako je pomer poistnej sumy a poistnej hodnoty. Z nasledujúcich riadkov je jasné, že podpoistenie je najmä nevýhodné pre poisteného v prípade poistnej udalosti.
 

Príklad podpoistenia

Spoločnosť ABC si poistila 5 – poschodovú administratívnu budovu, postavenú v roku 1970, na účtovnú nadobúdaciu hodnotu 6 025 200 Sk (200 000 €). Keby ju postavili dnes, stála by 2 000 000 €. Ide teda o poistenie na 10 % novej hodnoty, čiže 90 %-né podpoistenie. Pozrime sa, ako by plnila poisťovňa pri poistnej udalosti.

Prípad 1 - parciálna škoda
Na 3. poschodí prasklo v noci potrubie a horúca voda vytopila veľkú časť budovy až po prízemie. Bolo potrebné vykonať rekonštrukciu niektorých častí múrov, omietok, náterov a podlahovej krytiny. Náklady na opravu sa vyšplhali na 80 000 €. Aké poistné plnenie priznala poisťovňa ?
Poistná suma .................................................. 200 000 €
Poistná hodnota – nová cena ......................... 2 000 000 €
Výška škody .................................................... 80 000 €
Poistné plnenie .................................................. 8 000 €
V tomto prípade boli pokryté poistným plnením náklady na opravu len na 10 %, čo je vzhľadom na podpoistenie primerané a spravodlivé, hoci pre klienta veľmi nepríjemné.

Prípad 2 - totálna škoda
V suteréne vybuchol plynový kotol, v dôsledku čoho vznikol požiar, ktorý sa rýchlo rozšíril do vyšších podlaží. Hasiči prišli o 15 minút, kedy už bol celý objekt v plameňoch. Oheň sa im síce podarilo uhasiť, následné rozhodnutie statika však bolo rezolútne. Budovu je nutné zbúrať. Došlo teda k totálnej škode.
Poistná suma ............................................,,..... 200 000 €
Poistná hodnota – nová cena .......................... 2 000 000 €
Výška škody ................................................. 2 000 000 €
Poistné plnenie ................................................ 200 000 €
Firma sa rozhodla vybudovať na tom istom mieste novú administratívnu budovu, projektová firma spočítala, že za poistné plnenie by sa dali postaviť sotva základy a suterén.
 

Poistenie prerušenia prevádzky podniku

Vecná škoda na majetku väčšieho rozsahu - požiar, povodeň, víchrica a podobne, býva často spojená s následnými finančnými stratami, ktoré môžu výrazne ovplyvniť existenciu podniku. Ide najmä o ušlý zisk a napriek zastavenej prevádzke vynakladané fixné (stále) náklady - splátky úverov, leasingové splátky, mzdy, odvody, energie, atď. Poistenie prerušenia prevádzky kryje všetky následné finančné straty, spôsobené poistnou udalosťou na hnuteľnom a nehnuteľnom majetku.
 

Poistenie zodpovednosti za škodu podniku

Nemenej dôležité ako poistenie majetku a prerušenia prevádzky je poistenie zodpovednosti podniku za škodu spôsobenú inému, tzv. tretej osobe. Podnik môže spôsobiť majetkovú škodu alebo škodu na zdraví z dôvodu svojej činnosti - výrobe, skladovaní, predaji, preprave, nakládke alebo vykládke tovaru, vtedy hovoríme o prevádzkovej zodpovednosti za škodu. V prípade, že škoda nastane kvôli chybe na výrobku alebo chybne vykonanej službe, hovoríme o poistení zodpovednosti za výrobok. 
Zákony dokonca ukladajú povinnosť uzavrieť poistenie enviromentálnej zodpovednosti v prípade, že podnik skladuje tzv. nebezpečné látky. Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu je možné a pri väčšine profesií povinné uzavrieť profesiám - advokáti, lekári, geodeti, projektanti a architekti, tlmočníci, súdni znalci, exekútori, a podobne. Vo všetkých týchto prípadoch hovoríme o poistení čistých finančných škôd. Nikto sa teda nemusí zraniť ani nemusí dôjsť k vecnej škode, ale poškodenému sa stane škoda finančná.

 

 

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie kryje finančné náklady poisteného v prípade nepredvídaných udalostí počas súkromnej alebo pracovnej cesty v zahraničí alebo na Slovensku. Cestovné poistenie zahŕňa najmä zmluvné zdravotné poistenie do zahraničia (dobrovoľné), nie zákonné poistenie, ktoré je povinné a poznáme ho ako verejné zdravotné poistenie.
Poistenie sa dojednáva vo váčšine poisťovní na Slovensku ako krátkodobé – na dobu trvania jednej cesty alebo pobytu v zahraničí alebo ako celoročné poistenie, či dokonca viacročné cestovné poistenie
Komplexné cestovné poistenie sa skladá z viacerých produktov poistenia, ktoré sú väčšinou zahrnuté v jednej poistnej zmluve. 
 
 

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Poistenie liečebných nákladov je komerčné zdravotné poistenie do zahraničia pre prípad úrazu alebo choroby. Poistením je krytá akútna (neodkladná) zdravotná starostlivosť. Plnenie je možné len do výšky limitu, dohodnutého v poistnej zmluve.
 

Rozsah poistenia liečebných nákladov v zahraničí

Poistné krytie obsahuje:

 • náklady na ošetrenie a liečenie
 • náklady na lieky, zdravotné pomôcky, obväzový materiál
 • náklady na diagnostiku
 • hospitalizácia - pobyt v nemocnici
 • dopravu do zdravotníckeho zariadenia
 • akútne zubné ošetrenie
 • náklady na dioptrické, ortopedické alebo protetické pomôcky
 • náklady na prevoz chorého do vlasti - repatriácia

 

Verejné zdravotné poistenie a komerčné zdravotné poistenie - porovnanie

Povinné zdravotné poistenie - Európsky preukaz zdravotného poistenia a komerčné cestovné poistenie sa navzájom dopĺňajú. Komerčné cestovné poistenie uzavrite vždy, v niektorých špeciálnych prípadoch si vybavte vo svojej zdravotnej poisťovni aj Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ide najmä o tieto prípady:

 • cestujete do krajín Európskej únie alebo do Švajčiarska
 • hrozia vám zdravotné problémy z dôvodu chronickej choroby
 • predpokladáte, že budete využívať služby zdravotníckych zariadení kvôli zdravotným problémom, pri ktorých liečenie nie je akútne či neodkladné

 

Úrazové poistenie do zahraničia

Poistenie sa dojednáva pre prípad úrazu poisteného na cestách v zahraničí alebo na území Slovenskej republiky počas súkromnej cesty - na dovolenke, počas služobnej - pracovnej cesty, počas študijného pobytu alebo pri športovej činnosti. Poisťovňa odškodňuje klienta v týchto prípadoch:

 • smrť následkom úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • bežný úraz - bolestné alebo čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu

 

Výkonnostný alebo profesionálny šport

Výkonnostní a profesionálni športovci sa obyčajne poisťujú za prirážku k poistnému. Union poisťovňa vôbec nemá záujem úrazovo poistiť športovcov, vykonávajúcich šport ako registrovaní športovci v športových kluboch, zúčastňujúcich sa súťaží alebo pretekov - výkonnostní športovci alebo profesionálnych športovcov:
 

Rizikové športy

Rizikové športy alebo adrenalínové športy sa poisťujú za prirážku alebo sú z poistenia úplne vylúčené. V prípade, že je rizikový šport vo výlukách a klient ho nemá pripoistený, nemôže očakávať poskytnutie poistného plnenia. Ide o tieto športy:

 • letecké športy - parašutizmus, motorové a bezmotorové lietanie, lietanie na rogale, paragliding, parasailing, letecká akrobacia, ...
 • motoristické športy - autokros, motokros, ralye, rýchlostné preteky
 • niektoré zimné športy - alpinizmus, skialpinizmus, akrobatické lyžovanie, sánkovanie, jazda na boboch a skiboboch, lyžovanie a snowbordovanie mimo vyznačených tratí, heliboarding, skoky na lyžiach, snežný skúter
 • horolezectvo, jaskyniarstvo - speleológia, mountainboarding
 • vodné športy - potápanie s dýchacím prístrojom bez inštruktora, vodný skúter, kaňoning, jazda na divokej vode - rafting, kajak, kanoe

Na druhej strane napr. Európska cestovná poisťovňa má potápanie s riadnou licenciou počas dovolenky zahrnuté v základnom krytí.
 

Poistenie batožiny

Batožina sa poisťuje pre prípad poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže.
 

Čo je predmetom poistenia batožiny

 • osobné veci - šatstvo, obuv, a podobne
 • cennosti a klenoty- šperky, drahé kamene, perly, zlato, hodinky, kožuchy a kožušiny
 • elektronické a optické prístroje - fotoaparát, videokamera, ďalekohľad, atď.
 • športové potreby a náradie

 

Batožina sa poisťuje proti týmto rizikám

 • poškodenie, zničenie alebo strata batožiny pri dopravnej nehode alebo následkom živelnej udalosti
 • odcudzenie batožiny - krádež vlámaním alebo lúpež
 • strata batožiny odovzdanej dopravcovi
 • poškodenie, zničenie alebo strata batožiny následkom ťažkého úrazu alebo ochorenia poisteného.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu na cestách kryje poisteného v prípade neúmyselnej škody spôsobenej inému:

 • škody na zdraví alebo usmrtením
 • škody na majetku a ušlom zisku
 • právne náklady na obranu proti neoprávneným nárokom na náhradu škody

 

Asistenčné služby

Základné a doplnkové asistenčné služby sú súčasťou cestovného poistenia. Asistenčná služba  poskytuje počas 24 hodín denne informácie a organizuje pomoc poistenému klientovi. V prípade poistnej udalosti v zahraničí asistenčná služba zabezpečí:

 • lekárske ošetrenie a výber zdravotníckeho zariadenia
 • doručenie liekov
 • informuje o zdravotnom stave, zabezpečí odkazy príbuzným a kontroluje priebeh liečby
 • zariadi prevoz chorého do vhodnejšieho zariadenia alebo prevoz do vlasti - repatriáciu
 • informuje nemocnicu o platení účtov
 • v prípade jazykovej bariéry zariadi tlmočnícke služby v komunikácii
 • pomoc pri strate dokladov
 • pomoc pri predčasnom návrate z cesty v prípade nepredvídanej udalosti
 • technická asistencia v prípade živelnej udalosti alebo krádeže v mieste bydliska
 • doprava zástupcu po  prerušení cesty v prípade smrti alebo vážnej choroby alebo hospitalizácie poisteného
 • zabezpečí prevoz (repatriáciu) telesných pozostatkov po smrti poisteného

 

Poistenie právnej pomoci

Poistenie právnej pomoci chráni klienta v prípade, že je voči nemu vedené občianskoprávne,  trestné alebo priestupkové konanie. Asistenčná služba poskytuje:  

 • právnu pomoc v zahraničí
 • uhradí právne náklady až do limitu, dohodnutého v poistnej zmluve
 • zaplatí kauciu na súde.

 

Poistenie stornopoplatkov

Poistenie stornovacích poplatkov kompenzuje náklady, spojené so zrušením cesty, napr. storno zájazdu alebo letenky, a to zrušenie cesty z presne vymenovaných dôvodov:

 • vážne akútne ochorenie alebo úraz poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
 • smrť poisteného alebo jeho blízkej osoby,
 • strata alebo zničenie cestovných dokladov
 • povolanie na vojenské cvičenie

 

Poistenie predčasného návratu

Poistenie predčasného návratu nahradí nevyčerpané náklady na vopred objednané a zaplatené služby, napr. ubytovanie a dopravné náklady, a to z vážnych dôvodov:

 • akútny zdravotný stav poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho, vyžadujúci jeho prevoz do vlasti
 • smrť poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
 • škoda na majetku poisteného v mieste trvalého bydliska živelnou udalosťou či trestným činom tretej osoby.

 

Náklady na záchrannú činnosť

Poisťovňa hradí náklady, ktoré sú spojené so záchrannou činnosťou v horskej oblastialebo v iných nedostupných oblastiach.
 

Zmeškanie letu alebo iného dopravného prostriedku

Poisťovňa hradí výdavky na občerstvenie  a základné hygienické potreby v prípade oneskorenia letu, v prípade zmeškania letu alebo iného dopravného prostriedku v dôsledku technickej poruchy alebo havárie poisťovňa kryje náklady na oneskorený nástup na zájazd.
 

Allianz - Slovenská poisťovňa - cestovné poistenie

Najväčšia poisťovňa na Slovensku ponúka produkt Cestovné poistenie a asistenčné služby s neobmedzeným limitom krytia pri poistení liečebných nákladov v zahraničí. Asistenčná služba je Mondial Assistance, tel.: +421 2 529 33 113. Cestovné poistenie Allianz kryje aj následok teroristického činu. Allianz poisťuje všetky povolania a športy. Sídlo poisťovne: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava.
 

AXA ASSISTANCE - cestovné poistenie

AXA je najväčšia poisťovňa na svete so sídlom vo Francúzsku. Cestovné poisteniena Slovensku predáva prostredníctvom belgickej INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA ASSISTANCE, se sídlom Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgicko. Má 3 produkty – REFERENCE, KOMFORT a EXCELENT, ktoré sa odlišujú rozsahom rizík, územnou platnosťou a úrovňou poistného krytia. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí sa dojednáva s limitom od 60 000 € až po neobmedzené krytie.
Tel. číslo asistenčnej linky: +421 220 664 229
Fax pre zasielanie dokumentov: +421 258 252 183
E-mail: info@axa-assistance.cz
 

Európska cestovná poisťovňa - cestovné poistenie

Európska cestovná poisťovňa, oficiálne Europäische Reiseversicherung AG je rakúska poisťovňa so sídlom vo Viedni, ktorá ponúka cestovné poistenie na Slovensku prostredníctvom svojej pobočky. Poistenie liečebných nákladov je väčšinou na limit 200 000 €, a to podľa typu produktu. Ponúka niekoľko rôznych produktovcestovného poistenia. Dovolenkové športy, ako lyžovanie, snowboarding, potápanie a iné vodné športy má zahrnuté v základnom krytí bez prirážky k poistnému. Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava. Núdzová linka: +421 2 544 177 11, e-mail:info@európska.sk.
 

KOOPERATIVA poisťovňa - cestovné poistenie

Cestovné poistenie KOOPERATIVA poisťovne má poistenie liečebných nákladov v zahraničí s limitom krytia 80 000 €. KOOPERATIVA využíva medzinárodnú nepretržitú asistenčnú službu ASIST-CARD, kam môže klient zavolať. Sídlo poisťovne: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, telefónne čísla asistenčnej služby:

 • Bratislava (+421) 901 710 033, 907 100 33, +421 2 572 99 275
 • Miami - z Miami (305) 381 99 59/69, z USA (1-800) 874 2223 (bezplatné číslo), z Kanady (1-800) 641 2223 (bezplatné číslo), zo zahraničia (1-305) 381 99 59/69
 • Madrid - z Madridu (+91) 788 3333, 559 0500, zo Španielska 900 100 119 (bezplatné číslo), zo zahraničia (+3491) 559 0500, 788 3333

 

Union poisťovňa - cestovné poistenie

Union ponúka krátkodobé cestovné poistenie alebo celoročnú kartu. Cestovné poistenie Union poisťovne má na Slovensku najväčšiu tradíciu. Limit krytia prepoistenie liečebných nákladov v zahraničí je 120 000 €. Union ponúka významné zľavy pre študentov, ktorí majú ISIC a iné študentské preukazy. Union poisťuje aj všetky druhy športu na cestách. Union poisťovňa využíva v cestovnom poistení asistenčnú službu EuroCross Assistance.
Sídlo: Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava

Tel. čísla asistenčnej služby: +420 2 96339644 v prípade úrazu alebo choroby, +420 2 9633 9644, +31 71 36 41 212 v prípade trvalých následkov úrazu, +800 41 212 212 bezplatné tel. číslo z Anglicka, Francúzka, Nemecka, Rakúska, Talianska, Španielska, Švajčiarska, Kanady a USA
 

UNIQA poisťovňa - cestovné poistenie

UNIQA poisťovňa dojednáva cestovné poistenie ako krátkodobé, ročné alebo viacročné, okrem toho je možné uzavrieť individuálne cestovné poistenie alebo rodinné cestovné poistenie. Limit plnenia z poistenia liečebných nákladov je 90 000 €. UNIQA poisťovňa má vlastnú asistenčnú službu UNIQA ASSISTANCE,
Sídlo: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
Tel. kontakt na asistenčnú službu: +421 2 544 11 029
 

Wüstenrot poisťovňa - cestovné poistenie

Wüstenrot poisťovňa dojednáva cestovné poistenie na limit krytia pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí 140 000 €. Wüstenrot poisťovňa má produkty cestovného poistenia PLUS a SUPERPLUS, ktoré sa odlišujú rozsahom krytia a cenou. Wüstenrot využíva asistenčnú službu AXA Assistance
Sídlo: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26
Tel. číslo asistenčnej služby: +421 2 2066 4220