PODNIKATEĽSKÉ ÚVERY

V širokom spektre našich úverových produktov nájdete aj úvery na financovanie vašich investičných potrieb (nákup strojov a technológií, nákup a rekonštrukcia nehnuteľností a pod.), ktorých podmienky s vami dohodneme podľa vašich potrieb a požiadaviek. Na financovanie väčších výdavkov alebo investícií vám ponúkame tieto úvery:

BEZÚČELOVÝ ÚVER PRE PODNIKATEĽOV
ÚČELOVÝ ÚVER PRE PODNIKATEĽOV
PREKLENOVACÍ ÚVER PRE POĽNOHOSPODÁROV


Bezúčelový úver pre podnikateľov je určený na financovanie podnikateľských potrieb, pričom banka nesleduje účel poskytnutých úverových prostriedkov. Môžete ho získať aj bez zabezpečenia. Ak máte nehnuteľnosť, využite formu Bezúčelového úveru pre podnikateľov so zabezpečením s výhodnejšou úrokovou sadzbou a vyšším úverovým limitom.

Výhody úveru:

možnosť získať úver aj bez zabezpečenia,
bez dokladovania účelu použitia poskytnutých finančných prostriedkov,
úroky sa platia iba z čerpanej výšky úveru,
možnosť „ušiť“ na mieru splátkový kalendár, t. j. určiť si výšku a periodicitu jednotlivých splátok, s ohľadom na finančné toky vašej firmy.

Parametre úveru:

Výška úveru je stanovená na základe predložených finančných výkazov s ohľadom na vaše finančné potreby:
- bez zabezpečenia,
- so zabezpečením nehnuteľným majetkom,
výška úveru až do 200 000 EUR, lehota splatnosti:
- bez zabezpečenia - splatnosť 4 roky,
- so zabezpečením- splatnosť 10 rokov,
bez dokladovania účelu použitia poskytnutých finančných prostriedkov,
úver sa spláca jednorazovo alebo postupne podľa dohodnutého splátkového kalendára,
vhodný aj pre neklientov banky.

Môžete požiadať o zmenu podmienok vášho úveru kedykoľvek podľa vašich potrieb.

Napríklad:
zmenu splátkového kalendára,
predĺženie alebo skrátenie lehoty splatnosti,
predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku aj bez poplatku.

Účelový úver pre podnikateľov je určený na prevádzkové alebo investičné financovanie:
 

a) prevádzkové potreby:

nákup materiálu, surovín, polotovarov alebo hotových výrobkov,
zvýšená potreba finančných zdrojov z dôvodu sezónnosti,
hospodárskej činnosti,
pohľadávky voči tuzemským a zahraničným subjektom,
 

b) investičné potreby:

kúpa hmotného a nehmotného investičného majetku (stroje, prístroje, zariadenia, nehnuteľnosť a pod.),
rekonštrukcia a modernizácia výrobných zariadení,
investičná výstavba,
rozšírenie, údržba stavieb, rekonštrukčných prác a pod.

Výhody úveru :

umožní vám aj pri nedostatku vlastných zdrojov plynulo financovať prevádzkové potreby, resp. získať chýbajúce zdroje na plánované rozšírenie výrobnej alebo obchodnej činnosti, rozvoj firmy či rozšírenie činnosti, ktoré vyžadujú obstaranie investičného majetku, resp. vykonanie rekonštrukčných prác a pod.,
možnosť stanoviť časový plán čerpania do výšky schváleného úverového limitu podľa vašich požiadaviek,
možnosť „ušiť“ na mieru splátkový kalendár, t. j. určiť výšku a periodicitu jednotlivých splátok s ohľadom na finančné toky vašej firmy.

Parametre úveru:

výška úveru je stanovená na základe predložených finančných výkazov s ohľadom na vaše finančné potreby,
od 10 000 EUR,
lehota splatnosti: maximálne do 10 rokov,
spláca sa jednorazovo alebo postupne podľa dohodnutého splátkového kalendára,
je vhodný aj pre neklientov banky.

Úver slúži na preklenutie obdobia medzi potrebou financovať podnikateľské aktivity a vyplatením dotácií od PPA.

Komu je úver určený:

Pre všetky podnikateľské subjekty podnikajúce v poľnohospodárstve, ktorým nárok na poskytnutie podpory od PPA vyplýva zo zákona a ktoré sa aj v tomto roku rozhodli požiadať o priamu podporu vyplácanú niektorou z týchto foriem:

a) zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)

jednotná platba na plochy,
osobitná platba na ovocie a zeleninu,
prechodná platba na rajčiaky,
osobitná platba na cukor/*,

b) zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti (LFA)/*,
agroenvironmentálne platby/*,
agroenvironmentálna platba za podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat/*,
platba na územia európskeho významu/*,
platba na opatrenie životné podmienky zvierat/*,
platby na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy/*,
lesnícko - environmentálna platba/*,
podpora na lesné pozemky v územiach európskeho významu/*,

c) zo štátneho rozpočtu SR - doplnkové priame platby

doplnková platba na plochu platba na chmeľ/*,
podpora na veľké dobytčie jednotky (VDJ).
*Iba ak ste túto formu podpory dostali aj v predchádzajúcom roku.

Výhody úveru:

výhodné riešenie na preklenutie časového nesúladu medzi potrebou financovania podnikateľskej činnosti a reálnym vyplatením podpory od Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej PPA),
pohodlná alternatíva na získanie finančných prostriedkov v čase nevyhnutného financovania nákladov z dôvodu sezónneho charakteru poľnohospodárskej podnikateľskej činnosti,
možnosť požiadať o úver kedykoľvek počas roka, aj pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory od PPA,
bez splácania istiny úveru počas úverového vzťahu; istina z úveru je splatná až z platby od PPA pripísanej na špeciálny bežný účet (dotačný),
zvýhodnené podmienky vedenia špeciálneho bežného účtu - dotačného, ktorý sa vedie počas existencie úverového vzťahu,
jednoduchá forma zabezpečenia, bez potreby hmotného zabezpečenia,
výhodná úroková sadzba.

Parametre úveru:

Od 1 700 EUR,
jednorazové alebo postupné čerpanie až do výšky 100 % dotácie,*
podanie žiadosti o úver aj bez potvrdenej žiadosti o podporu alebo bez rozhodnutia PPA o priznaní podpory na rok 2011/* k čerpaniu úveru,
bez sledovania účelu použitia prostriedkov z úveru,
splatnosť do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o úver,
istina úveru splatná z podpory /dotácie poukázanej od PPA,
možnosť predčasného splatenia úveru z poukázanej dotácie bez poplatku,
bez zabezpečenia úveru hnuteľným/ nehnuteľným majetkom,
zvýhodnené vedenie dotačného účtu počas trvania úverového vzťahu.