ODDĹŽENIE KLIENTA

konsolidácia úverov
súkromný investor
oddlženie cestou súdu

Oddlženie fyzickej osoby formou súdu prichádza do úvahy vtedy, ak táto osoba má trvalý pobyt na Slovensku, musí mať najmenej dvoch veriteľov a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti najmenej dva peňažné záväzky. To znamená že nespláca najmenej dve pôžičky viac ako 30 dní, poprípade dlží viac ako 30 dní napr. za nájomné, plyn elektrinu a pod. Pre zhodnotenie či je možné oddlženie formou konkurzu je potrebné zhodnotiť celkovú finančnú a majetkovú situáciu. Oddlžením môžeme zastaviť dražbu, exekúciu, vymáhanie dlhov súkromnými spoločnosťami. Čo je najdôležitejšie vyhlásením konkurzu sa dlh prestane navyšovať o úroky a sankcie. Je to časovo náročný proces, ale po jeho ukončení klient ostáva bez dlhov a môže začať pre neho a jeho rodinu nový život.

Partner spoločnosti: